0:11 / 1:04:09 Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 31 – Lương Tâm trong Nhân Linh (23 – 10 – 2016) – HTKDM 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *