Multiplied Generosity–2 Corinthians 8:7

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  13/11/2017

Multiplied Generosity

See that you also excel in this grace of giving. 2 Corinthians 8:7

Cheryl was in for a surprise as she pulled up to deliver her next pizza. Expecting to arrive at a home, she instead found herself outside a church. Cheryl confusedly carried the pepperoni pizza inside, where she was met by the pastor.

“Is it fair to say life hasn’t been easy for you?” the pastor asked her. Cheryl agreed it hadn’t. With that, he brought out two offering plates that church members had filled with money. The pastor then poured over $750 into Cheryl’s delivery bag as a tip! Unbeknownst to Cheryl, the pastor had asked the pizza shop to send their most financially strapped driver over. Cheryl was stunned. She could now pay some bills.

See that you also excel in this grace of giving. 2 Corinthians 8:7

When the first Christians in Jerusalem faced poverty, it was a church that rushed to their aid. Though in need themselves, the Macedonian Christians gave sacrificially, considering it a privilege to do so (2 Cor. 8:1–4). Paul cited their generosity as an example for the Corinthians, and us, to follow. When we use our plenty to supply another’s need, we reflect Jesus, who gave away His riches to meet our own spiritual poverty (v. 9).

Cheryl told all her customers about the church’s kindness that day, and, following its example, donated the rest of the day’s tips to others in need. An act of generosity multiplied. And Christ was glorified.

2 Corinthians 8:1-9New International Version (NIV)

The Collection for the Lord’s People

And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonianchurches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord’s people. And they exceeded our expectations: They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urged Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything—in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness and in the love we have kindled in you[a]—see that you also excel in this grace of giving.

I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others.For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich.

 

Lord, You meet our needs in surprising ways sometimes. Use us to do that for others as well.

 

Our generosity meets needs and glorifies Jesus.

By Sheridan Voysey | See Other Authors

INSIGHT

The believers in Jerusalem were suffering because of a severe famine (see Acts 11:28–29), and the Macedonians—though needy themselves—responded with generous financial aid (2 Cor. 8:1–5). The Corinthians had enthusiastically offered help, but they were slack in carrying it out (8:10–11; 9:1–3). Paul reminded them that God had blessed them abundantly so that they could be generous and share that abundance (8:14–15; 9:8–11). He challenged them to honor their promise completely (8:6–12; 9:5) and quotes Psalm 112:9 to encourage their generous giving (2 Cor. 9:9).

How might God be leading you to show generosity today?

Sim Kay Tee

Lòng Rộng Rãi Được Nhân Rộng

2 Cô-rinh-tô 8:1-9New Vietnamese Bible (NVB)

Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. Tôi xin làm chứng, không những họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa. Họ tha thiết nài nỉ chúng tôi làm ơn cho họ dự phần cứu trợ các thánh đồ. Đó là điều vượt quá điều chúng tôi mong mỏi, trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy, nên chúng tôi khuyên Tích hãy hoàn thành công việc ân phúc này giữa anh chị em như người đã khởi sự từ trước.

Thế thì, như anh chị em đều trổi hơn trong mọi sự: Trong đức tin, lời nói, kiến thức, nhiệt thành mọi mặt và lòng yêu thương chúng tôi, thì cũng hãy làm trổi hơn trong việc ân phúc này.

Tôi nói như thế, không có ý ra lệnh cho anh chị em nhưng chỉ muốn nêu lên sự nhiệt thành của những người khác để chứng tỏ lòng yêu thương của anh chị em là chân thật. Anh chị em biết ân huệ của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang.

 

Anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện nầy. II Cô-rinh-tô 8:7

Cheryl đã bất ngờ khi cô ngừng lại để giao chiếc bánh pizza tiếp theo. Nghĩ rằng sẽ đến một ngôi nhà, cô lại thấy mình đang ở bên ngoài một nhà thờ. Cheryl bối rối mang chiếc bánh pizza pepperoni vào trong, ở đó cô gặp một vị mục sư.

“Có đúng không khi nói cuộc sống không dễ dàng với cô?” vị mục sư hỏi cô. Cheryl đồng ý là cuộc sống không dễ dàng. Sau đó, ông đưa ra hai chiếc đĩa dâng hiến mà các tín hữu hội thánh đã dâng đầy tiền. Rồi mục sư đổ 750 đô la vào chiếc túi giao hàng của Cheryl như là tiền boa. Cheryl không biết rằng mục sư đã yêu cầu cửa hàng pizza đưa người giao hàng gặp khó khăn về tài chính nhất đến. Cheryl vô cùng sửng sờ. Giờ đây cô đã có thể thanh toán một số hóa đơn.

Khi các Cơ Đốc nhân đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem đối mặt với sự nghèo đói, một hội thánh đã nhanh chóng viện trợ cho họ. Mặc dù chính mình cũng đang thiếu thốn, nhưng các Cơ Đốc nhân tại Ma-xê-đoan đã ban cho trong tinh thần hy sinh, xem đó là một đặc ân (II Cô. 8:1-4). Phao-lô đã nhắc đến lòng rộng rãi của họ như một tấm gương cho người Cô-rinh-tô và chúng ta noi theo. Khi dùng những gì mình có để cung cấp cho nhu cầu của người khác, chúng ta đang phản chiếu Chúa Jêsus, Đấng đã cho đi sự giàu có của Ngài để đáp ứng sự nghèo thiếu về thuộc linh của chúng ta (c.9).
Cheryl đã kể với tất cả các khách hàng của cô về lòng tốt của hội thánh ngày hôm đó, và noi gương đó, tặng phần còn lại của tiền thưởng trong ngày cho những người khó khăn. Một hành động rộng rãi đã được nhân rộng. Và Đấng Christ đã được vinh hiển.

Lạy Chúa, đôi khi Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng con bằng những cách đầy kinh ngạc. Xin cũng dùng chúng con để làm điều đó cho người khác.

Lòng rộng rãi của chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của người khác và tôn vinh Chúa Jêsus.

bởi Sheridan Voysey | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem đang trải qua một nạn đói lớn (xem Công vụ 11:28-29), và người Ma-xê-đoan, dù cũng đang gặp khó khăn nhưng đã rộng lòng giúp đỡ tài chính cho họ (II Cô. 8:1-5). Người Cô-rinh-tô thì giúp đỡ cách nhiệt tình, nhưng lại chậm trong việc thực hiện (8:10-11; 9:1-3). Phao-lô nhắc nhở họ rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ cách dư dật để họ có thể rời rộng và chia sẻ sự dư dật đó (8:14-15; 9:8-11). Ông đã khích lệ họ giữ đúng lời hứa của mình (8:6-12; 9:5) và trưng dẫn Thi Thiên 112:9 để khích lệ họ ban cho cách rời rộng (II Cô. 9:9).

Chúa đang dẫn dắt bạn bày tỏ sự rời rộng thế nào trong ngày hôm nay?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *