Great Love– 1 John 3:1

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  14/11/2017

Great Love

See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! 1 John 3:1

Recently, we took our twenty-two-month-old granddaughter, Moriah, overnight for the first time without her older brothers. We lavished lots of loving, undivided attention on her, and had fun doing the things she likes to do. The next day after dropping her off, we said our goodbyes and headed out the door. As we did, without a word Moriah grabbed her overnight bag (still sitting by the door) and began following us.

The picture is etched in my memory: Moriah in her diaper and mismatched sandals ready to depart with Grandma and Grandpa again. Every time I think of it, I smile. She was eager to go with us, ready for more individualized time.

How deep is the Father’s love for us!

Although she is as yet unable to vocalize it, our granddaughter feels loved and valued. In a small way, our love for Moriah is a picture of the love God has for us, His children. “See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are!” (1 John 3:1).

When we believe in Jesus as our Savior, we become His children and begin to understand the lavish love He bestowed on us by dying for us (v. 16). Our desire becomes to please Him in what we say and do (v. 6)—and to love Him, eager to spend time with Him.

1 John 3:1-8New International Version (NIV)

See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears,[a] we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.

Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness. But you know that he appeared so that he might take away our sins. And in him is no sin. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him.

Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work.

 

Dear Lord, thank You for loving us so much that You died for us and rose again that we might have eternal life with You. Help us to be examples of Your love to all we meet.

Share this prayer from Facebook.com/ourdailybread

How deep is the Father’s love for us!

By Alyson Kieda | See Other Authors

INSIGHT

Another great statement on God’s love is found in Romans 5:8, “But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” This dovetails with the key verse in today’s devotional because God’s love that declares us His beloved children is made available to us by Jesus’s sacrifice on our behalf. He has proven His love on the cross and lavishes that love in relationship—revealing a divine love that could not be satisfied any other way. John 3:16 says that God gave His Son for us. His unquenchable love for us could only be satisfied by doing everything it took to reconcile us to Himself.

Bill Crowder

Tình Yêu Tuyệt Vời

1 Giăng 3:1-8New Vietnamese Bible (NVB)

Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài.

Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu. Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch.

Ai phạm tội là người vi phạm Kinh Luật vì tội lỗi là vi phạm Kinh Luật. Và các con biết, Ngài đã đến để xóa bỏ tội lỗi và trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy Ngài mà cũng không biết Ngài.

Hỡi các con bé nhỏ! Chớ để ai lừa dối các con. Ai hành động công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính. Ai phạm tội là người của quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Lý do Con của Đức Chúa Trời đã đến là để phá hủy các công việc của quỷ vương.

 

Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài! I Giăng 3:1

Gần đây, chúng tôi đã cho Moriah, đứa cháu gái 22 tháng tuổi ở qua đêm lần đầu tiên mà không có các anh trai của cháu. Chúng tôi dành rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm trọn vẹn cho cháu và vui vẻ làm những điều cháu thích. Hôm sau, sau khi đưa cháu về, chúng tôi nói tạm biệt và đi ra cửa. Lúc đó, không nói một lời nào, Moriah cầm túi xách của cháu (vẫn còn đặt cạnh cửa) rồi bắt đầu đi theo chúng tôi.

Hình ảnh này được khắc ghi trong ký ức của tôi: Moriah mặc tã và mang đôi giày ngược, sẵn sàng đi cùng ông bà nữa. Mỗi lần nghĩ về điều đó, tôi lại mỉm cười. Con bé rất muốn đi với chúng tôi, sẵn sàng để có nhiều thời gian riêng với chúng tôi hơn.

Mặc dù chưa biết nói, cháu gái của chúng tôi cảm thấy được yêu thương và quý trọng. Theo một cách nhỏ bé, tình yêu của chúng tôi dành cho Moriah là một hình ảnh về tình yêu Chúa dành cho chúng ta, là con cái của Ngài. “Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài!” (I Giăng 3:1).

Khi chúng ta tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình, chúng ta trở nên con cái của Ngài và bắt đầu hiểu được tình yêu bao la mà Ngài đã ban khi chết thay cho chúng ta (c.16). Niềm ao ước của chúng ta là làm đẹp lòng Ngài bằng lời nói và việc làm của mình (c.6) — và yêu mến Ngài, háo hức dành thời gian với Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã yêu thương chúng con nhiều đến nỗi Ngài chết thay cho chúng con và sống lại để chúng con có thể sống đời đời với Ngài. Xin giúp chúng con noi gương Ngài bày tỏ tình yêu thương với tất cả những người mình gặp.

Tình yêu của Cha Thiên Thượng đối với chúng ta thật sâu nhiệm biết bao!

bởi Alyson Kieda | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Một lời tuyên bố vĩ đại khác về tình yêu của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Rô-ma 5:8: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Câu Kinh Thánh này rất phù hợp với câu gốc trong bài tĩnh nguyện hôm nay, bởi tình yêu mà Chúa tuyên bố chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài, và tình yêu ấy được bày tỏ cho chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Jêsus thế cho chúng ta. Ngài đã chứng tỏ tình yêu của Ngài trên thập tự giá và ban tình yêu đó cách dư dật trong mối liên hệ – khải tỏ một tình yêu thiên thượng mà không thể được thỏa mãn bằng bất kỳ cách nào khác. Giăng 3:16 nói rằng Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài cho chúng ta. Tình yêu vô bờ bến của Ngài dành cho chúng ta chỉ có thể được thỏa mãn bởi việc làm mọi điều có cần để phục hòa chúng ta lại với chính Ngài.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *