Helicopter Seeds–John 12:24  (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  21/11/2017

Helicopter Seeds

Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. John 12:24 

When our children were young, they loved trying to catch the “helicopter seeds” that fell from our neighbor’s silver maple trees. Each seed resembles a wing. In late spring they twirl to the ground like a helicopter’s rotor blades. The seeds’ purpose is not to fly, but to fall to earth and grow into trees.

Before Jesus was crucified, He told His followers, “The hour has come for the Son of Man to be glorified. . . . [U]nless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds” (John 12:23–24).

Lord Jesus, we are amazed by Your love. Give us grace to serve You today as we long to do.

While Jesus’s disciples wanted Him to be honored as the Messiah, He came to give His life so we could be forgiven and transformed through faith in Him.  As Jesus’s followers, we hear His words, “Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me” (vv. 25–26).

Helicopter seeds can point us to the miracle of Jesus, the Savior, who died that we might live for Him.

John 12:23-33New International Version (NIV)

23 Jesus replied, “The hour has come for the Son of Man to be glorified. 24 Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. 25 Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. 26 Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.

27 “Now my soul is troubled, and what shall I say? ‘Father,save me from this hour’? No, it was for this very reason I came to this hour. 28 Father, glorify your name!”

Then a voice came from heaven, “I have glorified it, and will glorify it again.” 29 The crowd that was there and heard it said it had thundered; others said an angel had spoken to him.

30 Jesus said, “This voice was for your benefit, not mine.31 Now is the time for judgment on this world; now the prince of this world will be driven out. 32 And I, when I am lifted up[a] from the earth, will draw all people to myself.”33 He said this to show the kind of death he was going to die.

 

Lord Jesus, we are amazed by Your love. Give us grace to serve You today as we long to do.

Jesus calls us to give our lives in serving Him.

By David C. McCasland | See Other Authors

INSIGHT

Our passage today occurs shortly after Jesus’s triumphal entry into Jerusalem. On that day Jesus rode into town on a donkey’s colt as a large crowd, who had traveled to the city to celebrate the Passover, threw palm branches on the road before Him shouting, “ ‘Hosanna!’ ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord!’ ” (John 12:12–15). Though Jesus came as a king, He knew that the people cheering Him on were expecting a savior to free them from Rome, not a savior who would suffer for their sins. He was the kernel of wheat who must die so His kingdom could grow (v. 24).

Alyson Kieda

Hạt Giống Trực Thăng

Giăng 12:23-33New Vietnamese Bible (NVB)

23 Đức Giê-su đáp: “Giờ phút hiển vinh của Con Người đã đến! 24 Thật vậy, Ta bảo các con: Hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm nhiều! 25 Ai quý chuộng mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều bỏ mạng sống mình ở đời này sẽ giữ lại được trong cõi sống vĩnh phúc! 26 Người nào phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng.

27 Giờ đây, tâm hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói làm sao? Thưa Cha, xin cứu con khỏi giờ phút này! Nhưng cũng chính vì giờ phút này, nên Con đã đến? 28 Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh Ngài!” Bỗng có tiếng đến từ trời rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, lại sẽ còn tôn vinh nữa!” 29 Đoàn dân đứng quanh nghe tiếng ấy thì bảo là sấm; những người khác lại nói: “Một thiên sứ vừa nói với Ngài đó!”

30 Đức Giê-su bảo: “Tiếng này đã đến chính vì các con chứ chẳng phải vì Ta! 31 Bây giờ là lúc của sự phán xét thế gian, đây là lúc chúa đời này sẽ phải bị truất quyền. 32 Còn phần Ta, khi thân bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta!” 33 Đức Giê-su bảo vậy để ám chỉ Ngài sắp chịu chết cách nào.

 

Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Giăng 12:24

Khi các con của tôi còn nhỏ, chúng thích cố bắt những “hạt giống trực thăng” rơi xuống từ cây phong bạc của hàng xóm. Mỗi hạt giống như một chiếc cánh. Cuối xuân, chúng xoay tròn trên mặt đất như những cánh quạt của trực thăng. Mục đích của hạt giống không phải là để bay, mà là để rơi xuống đất và mọc thành cây.

Trước khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, Ngài phán với các môn đồ: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến… Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều” (Giăng 12:23-24).

Trong khi các môn đồ muốn Ngài được tôn làm Đấng Mê-si-a, thì Ngài lại đến để dâng mạng sống mình hầu cho chúng ta có thể được tha thứ và được biến đổi qua đức tin nơi Ngài. Là những người theo Chúa Jêsus, chúng ta nghe lời Ngài: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người” (c.25-26).

Những “hạt giống trực thăng” có thể hướng chúng ta đến phép lạ của Chúa Jêsus, là Chúa Cứu Thế, Đấng đã chết để chúng ta có thể sống cho Ngài.

Lạy Chúa Jêsus, chúng con kinh ngạc trước tình yêu của Ngài. Hôm nay xin ban cho chúng con ân điển để hầu việc Ngài như lòng chúng con ao ước.

Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta dâng đời sống mình để hầu việc Ngài.

bởi David McCasland | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay xảy ra ngay sau khi Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. Ngày hôm đó Chúa Jêsus đã cưỡi trên lừa con đi vào thành, trong khi đám đông là những người đến thành để dự Lễ Vượt Qua, trải những nhánh cây trên đường trước mặt Ngài và hô lớn: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Giăng 12:12-15). Mặc dù Chúa Jêsus đến như một vị vua, nhưng Ngài biết rằng những người tung hô Ngài đang chờ đợi một vị cứu tinh đến để giải phóng họ khỏi La Mã, chứ không phải một Đấng Cứu Rỗi sẽ chịu chết vì tội lỗi của họ. Ngài là hạt lúa mì phải chết đi để vương quốc Ngài có thể phát triển (c. 24).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *