First Things First–1 Timothy 4:16 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  7/12/2017

First Things First

Watch your life and doctrine closely. 1 Timothy 4:16

When you travel by air, before the flight takes off an airline employee presents a safety briefing, which explains what to do if there is a loss of cabin pressure. Passengers are told that oxygen masks will drop from the compartment above and they are to put one on themselves before helping others. Why? Because before you can help anyone else, you need to be physically alert yourself.

When Paul wrote to Timothy, he stressed the importance of maintaining his own spiritual health before helping and serving others. He reminded Timothy of his many responsibilities as a pastor: There were false teachings to contend with (1 Tim. 4:1–5) and wrong doctrines to correct (vv. 6–8). But to discharge his duties well, what was most important was to “watch [his] life and doctrine closely [and] persevere in them” (v. 16). He needed to take care of his own relationship with the Lord first before he could attend to others.

Set an example … in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 1 Timothy 4:12

What Paul told Timothy applies to us too. Each day we encounter people who do not know the Lord. When we tank up on our spiritual oxygen first through time in God’s Word, prayer, and the enabling of the Holy Spirit, we keep our relationship right with God. Then we will be spiritually alert to help others.

1 Timothy 4:12-16New International Version (NIV)

12 Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 13 Until I come,devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. 14 Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elderslaid their hands on you.

15 Be diligent in these matters; give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. 16 Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.

 

Lord, open Your Word to me now. Let me breathe in its freshness before I go out to be Your light to the world.

A Christian’s life is the window through which others can see Jesus.

By C. P. Hia | See Other Authors

INSIGHT

The importance of our relationship with God is also a prominent theme in the Old Testament. As Moses passed the leadership of the Israelites over to Joshua, he reminded his protégé that he must keep a right relationship with God. Joshua was to study God’s Word, “to meditate on it day and night,” and “be careful to do everything written in it.” Only then would Joshua successfully lead his people into the Promised Land (Josh. 1:7–8). Four hundred years later, David gave similar advice to his son Solomon: “Learn to know [God] intimately. Worship and serve him with your whole heart and a willing mind. . . . The Lord has chosen you to build a Temple as his sanctuary. Be strong, and do the work” (1 Chron. 28:9–10 nlt). Heeding his father’s wise advice, Solomon humbly sought the Lord and succeeded in building the temple (1 Kings 3:3–15; 6:14, 38).

What steps can you take this week to strengthen your personal relationship with God? 

For further study consider the free online course Spiritual Life Basics at christianuniversity.org/SLBASICS.

Sim Kay Tee

Ưu Tiên Việc Quan Trọng

1 Ti-mô-thê 4:12-16New Vietnamese Bible (NVB)

12 Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống trong sạch. 13 Trong khi chờ ta đến, con hãy chuyên tâm đọc Kinh Thánh trong các buổi học, khuyến khích và dạy dỗ các tín hữu. 14 Đừng quên, cũng đừng coi thường ân tứ con đang có, là ân tứ Chúa ban cho con qua lời tiên tri, khi các trưởng lão đặt tay trên con.

15 Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ. 16 Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy bền chí luyện tập theo lời ta khuyên, vì làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu.

 

Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con. I Ti-mô-thê 4:16

Khi đi máy bay, bạn sẽ thấy có một nhân viên phi hành đoàn hướng dẫn an toàn bay trước khi cất cánh, giải thích những gì bạn phải làm trong trường hợp bị mất áp suất trong khoang. Mặt nạ ô-xy sẽ từ ngăn trên rơi xuống và hành khách phải tự đeo cho mình trước khi giúp người khác. Tại sao? Bởi vì trước khi giúp người khác, bạn phải có đủ sự tỉnh táo.

Khi Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe thuộc linh của chính mình trước khi giúp đỡ và phục vụ người khác. Ông nhắc nhở Ti-mô-thê về nhiều trách nhiệm của một mục sư. Cần phải đấu tranh chống tà thuyết (I Tim. 4:1-5) và sửa lại những giáo lý sai trật (c.6-8). Nhưng để làm tốt nhiệm vụ của mình, điều quan trọng nhất là “hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con [và] phải kiên trì trong mọi việc đó” (c.16). Ông cần phải giữ gìn mối liên hệ của mình với Chúa trước khi chăm lo cho người khác.

Những điều Phao-lô dạy Ti-mô-thê cũng áp dụng cho chúng ta nữa. Mỗi ngày chúng ta đều gặp những người không biết Chúa. Khi chúng ta “đủ ô-xy” thuộc linh cho chính mình qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện và sống trong năng quyền của Thánh Linh, chúng ta sẽ có mối liên hệ tốt với Chúa. Rồi chúng ta sẽ luôn tỉnh thức về mặt thuộc linh để giúp người khác.

Lạy Chúa, xin bày tỏ Lời Ngài cho con giờ này. Xin cho con hít thở sự tươi mới trong Lời Ngài trước khi ra đi làm ánh sáng cho thế gian.

Cuộc đời Cơ Đốc nhân là cánh cửa sổ mà qua đó người khác nhìn thấy Chúa Jêsus.

bởi C. P. Hia | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Tầm quan trọng của mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời cũng là một chủ đề nổi bật trong Cựu Ước. Khi Môi-se chuyển giao vai trò lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cho Giô-suê, ông nhắc người kế thừa mình phải giữ một mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Giô-suê cần phải học hỏi Lời Chúa, “suy ngẫm ngày và đêm” và “cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó.” Chỉ khi đó, Giô-suê mới có thể thành công trong việc dẫn dân tộc mình vào Đất Hứa (Giôs. 1:7–8). Bốn trăm năm sau, Đa-vít truyền lại lời khuyên tương tự cho con trai mình là Sa-lô-môn: “Hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài… Đức Giê-hô-va đã chọn con để xây cất một đền thờ dùng làm nơi thánh của Ngài. Hãy mạnh dạn làm đi!” (I Sử. 28:9–10). Nghe lời khuyên khôn ngoan của cha mình, Sa-lô-môn đã hạ mình tìm kiếm Chúa và đã thành công trong việc xây dựng đền thờ (I Vua. 3:3–15; 6:14, 38).

Trong tuần này, bạn có thể làm những việc gì để củng cố mối liên hệ cá nhân giữa bạn với Chúa?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *