Beginning Again–Ezra 1:5

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  1/12/2018

Beginning Again

Everyone whose heart God had moved—prepared to go up and build the house of the Lord in Jerusalem. Ezra 1:5

After Christmas festivities conclude at the end of December, my thoughts often turn to the coming year. While my children are out of school and our daily rhythms are slow, I reflect on where the last year has brought me and where I hope the next will take me. Those reflections sometimes come with pain and regret over the mistakes I’ve made. Yet the prospect of starting a new year fills me with hope and expectancy. I feel I have the opportunity to begin again with a fresh start, no matter what the last year held.

My anticipation of a fresh start pales in comparison to the sense of hope the Israelites must have felt when Cyrus, the king of Persia, released them to return to their homeland in Judah after seventy long years of captivity in Babylon. The previous king, Nebuchadnezzar, had deported the Israelites from their homeland. But the Lord prompted Cyrus to send the captives home to Jerusalem to rebuild God’s temple (Ezra 1:2–3). Cyrus also returned to them treasures that had been taken from the temple. Their lives as God’s chosen people, in the land God had appointed to them, began afresh after a long season of hardship in Babylon as a consequence for their sin.

Ezra 1New International Version (NIV)

Cyrus Helps the Exiles to Return

In the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus king of Persia to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing:

“This is what Cyrus king of Persia says:

“‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. And in any locality where survivors may now be living, the people are to provide them with silver and gold, with goods and livestock, and with freewill offerings for the temple of Godin Jerusalem.’”

Then the family heads of Judah and Benjamin, and the priests and Levites—everyone whose heart God had moved—prepared to go up and build the house of the Lord in Jerusalem. All their neighbors assisted them with articles of silver and gold, with goods and livestock, and with valuable gifts, in addition to all the freewill offerings.

Moreover, King Cyrus brought out the articles belonging to the temple of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and had placed in the temple of his god.[a] Cyrus king of Persia had them brought by Mithredath the treasurer, who counted them out to Sheshbazzar the prince of Judah.

This was the inventory:

gold dishes 30
silver dishes 1,000
silver pans[b] 29
10 gold bowls 30
matching silver bowls 410
other articles 1,000

11 In all, there were 5,400 articles of gold and of silver. Sheshbazzar brought all these along with the exiles when they came up from Babylon to Jerusalem.

 

Lord, thank You for Your grace and forgiveness and new beginnings.

No matter what lies in our past, when we confess our sin, God forgives us and gives us a fresh start. What great cause for hope!

What can you do to grow closer to God this year? Share your thoughts with us at Facebook.com/ourdailybread.

God’s grace offers us fresh starts.

Bắt Đầu Lại

Ê-xơ-ra 1New Vietnamese Bible (NVB)

Chỉ Dụ Của Vua Si-ru

Năm thứ nhất đời Si-ru vua Ba-tư, để ứng nghiệm lời CHÚA phán qua Giê-rê-mi, [a] CHÚA cảm động lòng Si-ru vua Ba-tư ra sắc chỉ rao truyền khắp đế quốc như sau:

“Si-ru vua Ba-tư tuyên cáo: CHÚA, Đức Chúa Trời trên trời cao, đã ban cho ta tất cả các vương quốc trên đất này. Nay Ngài truyền ta xây đền thờ cho Ngài tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa. Giữa vòng các ngươi, bất cứ người nào thuộc về toàn thể dân sự Ngài, cầu xin Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người, đều được phép trở về[b] Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, xây lại đền thờ CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đức Chúa Trời ngự tại Giê-ru-sa-lem. Dân bản xứ[c] nơi tất cả những người Giu-đa[d] còn sống sót cư trú, bất cứ nơi nào, phải tiếp tế bạc, vàng, của cải, và gia súc cho họ,[e] cùng với những tế lễ tự nguyện dâng hiến cho đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.”

Sự Đáp Ứng Của Dân Giu-đa Bị Lưu Đày

Bây giờ, các trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, các thầy tế lễ và người Lê-vi, hết thảy những người nào được Đức Chúa Trời cảm động, đều chuẩn bị đi về Giê-ru-sa-lem xây đền thờ CHÚA. Tất cả những người lân cận đều tiếp trợ cho họ về mọi mặt, nào bạc, vàng, của cải, gia súc, và vô số những báu vật, chưa kể tất cả những lễ vật tự nguyện hiến dâng. Vua Si-ru cũng trả lại những dụng cụ trong đền thờ CHÚA mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã đem ra khỏi Giê-ru-sa-lem về đặt trong miếu thần của vua. Si-ru vua Ba-tư truyền cho Mít-rê-đát, quan trông coi ngân khố, đem các dụng cụ ấy ra kiểm kê và trao lại cho Sết-ba-xa, lãnh tụ Giu-đa.

Đây là bảng kiểm kê các dụng cụ ấy:

đĩa[f] vàng: 30

đĩa bạc: 1,000

đĩa bạc pha,[g] 29

10 chén vàng: 30

chén bạc loại hạng nhì,[h] 410

dụng cụ khác: 1,000

11 Tổng cộng số dụng cụ vàng và bạc là 5,400 món. Sết-ba-xa mang theo tất cả những dụng cụ ấy khi cùng đoàn người lưu đày từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem.

 

Tất cả những người mà Đức Chúa Trời thúc giục trong lòng muốn đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem đều sẵn sàng ra đi. E-xơ-ra 1:5

Sau khi những hoạt động mùa Giáng Sinh kết thúc vào cuối tháng Mười Hai, tôi thường nghĩ về một năm sắp đến. Trong lúc các con được nghỉ học và nhịp sống chậm lại, tôi đã suy ngẫm lại xem năm vừa qua đã đưa tôi đến đâu và tôi hy vọng gì cho năm mới. Những suy nghĩ ấy đôi khi đi kèm với nỗi đau và hối tiếc về những lỗi lầm của mình. Nhưng viễn cảnh bắt đầu một năm mới lại lấp đầy trong tôi niềm hy vọng và sự chờ mong. Tôi thấy mình có cơ hội để bắt đầu lại bằng một khởi đầu tươi mới, cho dù năm vừa qua thế nào.

Lòng trông đợi của tôi về một khởi đầu mới trở nên nhạt nhòa trước niềm hy vọng của dân Y-sơ-ra-ên khi Si-ru, vua Ba Tư cho phép họ trở về quê hương Giu-đa sau bảy mươi năm bị lưu đày tại Ba-by-lôn. Vị vua trước đó là Nê-bu-cát-nết-sa đã trục xuất dân Y-sơ-ra-ên khỏi quê hương. Nhưng Chúa đã thúc giục lòng vua Si-ru cho phép những người lưu đày trở về Giê-ru-sa-lem để xây dựng lại đền thờ của Đức Chúa Trời (Exr. 1:2-3). Vua Si-ru cũng trả lại cho họ những khí dụng đền thờ đã bị lấy đi. Tuyển dân của Chúa đã bắt đầu lại cuộc sống tại xứ mà Chúa định cho họ sau một thời gian dài khốn khổ ở xứ Ba-by-lôn vì tội lỗi của họ.

Cho dù quá khứ của chúng ta thế nào thì khi chúng ta xưng tội, Chúa vẫn tha thứ và ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Thật là một cớ lớn để chúng ta hy vọng!

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban ân điển, sự tha thứ và những khởi đầu mới. Con muốn bước đi với Ngài gần gũi hơn trong những ngày sắp tới. Bạn sẽ làm gì để gần Chúa hơn trong năm mới này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi tại trang Facebook.com/vietnamese.odb/

Ân điển của Chúa ban cho chúng ta những khởi đầu mới.

bởi Kirsten Holmberg | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Phần Kinh Thánh hôm nay chứa đựng sự chia sẻ riêng tư nhất của sứ đồ Phao-lô trong các bức thư của ông. Theo những câu trước đó (c.4-6), ông trình bày di sản mà ông thừa hưởng với tư cách một người Do Thái, nền giáo dục tôn giáo và lòng sốt sắng với Do Thái giáo. Sự chia sẻ bất ngờ xuất hiện trong câu 8, khi ông suy ngẫm lại những điều đã định nghĩa cuộc đời ông trước khi ông gặp Chúa trên đường đến Đa-mách. Ông viết: “tôi… xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ.” Rác rưởi – từ này rất mạnh. Tất cả những điều đã khiến ông bắt bớ và giết hại Cơ Đốc nhân giờ đây ông kể là không có giá trị so với Đấng Christ. Điều này nói đến giá trị lạ thường của mối quan hệ và sự giải cứu vượt trên tôn giáo và nghi lễ. Và mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ là sức mạnh đổ đầy tấm lòng chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống – dù tốt đẹp hay tồi tệ.

Bill Crowder

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *