Fitting In–Malachi 3:16

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  12/1/2018

Fitting In

Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. Malachi 3:16

Lee is a diligent and reliable bank employee. Yet he often finds himself sticking out like a sore thumb for living out his faith. This reveals itself in practical ways, such as when he leaves the break room during an inappropriate conversation. At a Bible study, he shared with his friends, “I fear that I’m losing promotion opportunities for not fitting in.”

Believers during the prophet Malachi’s time faced a similar challenge. They had returned from exile and the temple had been rebuilt, but there was skepticism about God’s plan for their future. Some of the Israelites were saying, “It is futile to serve God. What do we gain by carrying out his requirements . . . ? But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it” (Malachi 3:14–15).

Lord, help us to keep on encouraging one another to stay faithful to You in this faithless world.

How can we stand firm for God in a culture that tells us we will lose out if we don’t blend in? The faithful in Malachi’s time responded to that challenge by meeting with like-minded believers to encourage each other. Malachi shares this important detail with us: “The Lord listened and heard” (v. 16).

God notices and cares for all who fear and honor Him. He doesn’t call us to “fit in” but to draw closer to Him each day as we encourage each other. Let’s stay faithful!

Malachi 3:13-18New International Version (NIV)

Israel Speaks Arrogantly Against God

13 “You have spoken arrogantly against me,” says the Lord.

“Yet you ask, ‘What have we said against you?’

14 “You have said, ‘It is futile to serve God. What do we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? 15 But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it.’”

The Faithful Remnant

16 Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name.

17 “On the day when I act,” says the Lord Almighty, “they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him.18 And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not.

 

Lord, help us to keep on encouraging one another to stay faithful to You in this faithless world.

 

 

Our faith may be tested so that we may trust God’s faithfulness.

By Poh Fang Chia | See Other Authors

INSIGHT

Malachi’s prophecy is a fitting conclusion to the Old Testament. (Malachi may not have been his actual name since it means “My messenger,” which is more a title than a name.) The prophecy challenges Israel’s condition following their return from exile and anticipates their coming Messiah. Chapters 1–2 give a series of rebukes for the waywardness of God’s people, leading to the declaration, “You have wearied the Lord with your words” (2:17). In response to Israel’s spiritual drifting, God reaches out with a promise for their rescue. Malachi 3:1 says, “ ‘I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,’ says the Lord Almighty.” That messenger was John the Baptist who prepared the way for Jesus—Israel’s long-hoped-for Messiah (Matthew 11:10). Even when we are faithless, our God is faithful!

How does God’s faithfulness encourage you to be faithful?

Check out the free online course “Haggai-Malachi: No Substitute for Obedience” at christianuniversity.org/HAGGAI-MALACHI.

Bill Crowder

Hòa Nhập

Ma-la-chi 3:13-18New Vietnamese Bible (NVB)

13 CHÚA phán: “Các ngươi đã nói những lời gay gắt nghịch cùng Ta. Nhưng các ngươi lại nói: ‘Chúng tôi nói gì nghịch cùng Ngài?’ 14 Các ngươi nói: ‘Phục vụ Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta được lợi gì khi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và bước đi buồn bã trước mặt CHÚA Vạn Quân?’ 15 Ngày nay, chúng ta coi những kẻ kiêu căng là có phước; những kẻ ác thì thịnh vượng, và ngay cả những kẻ thách thức Đức Chúa Trời cũng thoát nạn.”

16 Bấy giờ những người kính sợ CHÚA nói với nhau: “CHÚAlắng tai và nghe. Một cuốn sách ghi nhớ được ghi chép trước sự hiện diện của CHÚA về những người kính sợ Ngài và nghĩ đến danh Ngài.”

17 CHÚA Vạn Quân phán: “Chúng sẽ thuộc về Ta, là tài sản quí báu của Ta trong ngày Ta hành động. Ta sẽ tha thứ cho họ, như người cha tha cho đứa con trai phục vụ mình. 18 Rồi các ngươi lại sẽ thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ ác, giữa những người phục vụ Chúa và những người không phục vụ Ngài.”

 

Bấy giờ, những người kính sợ Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau, và Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe. Ma-la-chi 3:16

Lee là một nhân viên siêng năng và đáng tin cậy, anh đang làm việc trong ngân hàng. Nhưng anh thường thấy lạc lõng khi sống bày tỏ đức tin của mình. Điều này thể hiện qua những việc thực tế, chẳng hạn như anh rời khỏi phòng giải lao khi đồng nghiệp bàn luận những chuyện không đứng đắn. Trong một buổi học Kinh Thánh, anh chia sẻ với những người bạn rằng: “Tôi e là tôi đang đánh mất cơ hội thăng chức vì không hòa nhập với mọi người.”

Các tín hữu trong thời tiên tri Ma-la-chi cũng đối diện với thách thức tương tự. Họ đã được trở về từ chốn lưu đày và đền thờ đã được xây lại, nhưng họ lại hoài nghi về kế hoạch của Chúa cho tương lai của mình. Một số người Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích! Chúng tôi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì có lợi gì? Nay, chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phước; những kẻ làm ác không những được phát đạt, mà họ còn thách thức Đức Chúa Trời và được thoát khỏi!” (Mal. 3:14-15).

Làm thế nào để chúng ta đứng vững vì danh Chúa trong một nền văn hóa cho rằng chúng ta sẽ thua thiệt nếu không trở nên giống như họ? Những người trung tín trong thời của Ma-la-chi đã đáp lại thách thức đó bằng cách gặp gỡ những tín hữu có cùng mối quan tâm để khích lệ nhau. Ma-la-chi đã chia sẻ chi tiết quan trọng này với chúng ta: “Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe” (c.16).

Chúa quan tâm chăm sóc tất cả những ai kính sợ và tôn kính Ngài. Ngài không kêu gọi chúng ta sống giống thế gian nhưng kéo chúng ta lại gần Ngài hơn mỗi ngày khi chúng ta khích lệ nhau. Hãy cùng khích lệ nhau trung tín với Chúa!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cứ khích lệ nhau trung tín với Ngài trong thế giới vô tín này.

Đức tin được thử nghiệm để chúng ta tin cậy vào sự thành tín của Chúa.

bởi Poh Fang Chia | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Lời tiên tri của Ma-la-chi là một kết luận phù hợp cho phần Kinh Thánh Cựu Ước. Lời tiên tri này thách thức tình trạng của dân Y-sơ-ra-ên sau khi trở về từ chốn lưu đày và dự ngôn về Đấng Mê-si-a sẽ đến. Chương 1 và 2 là một loạt những lời khiển trách sự ngang bướng của dân Chúa, dẫn đến lời công bố: “Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình” (2:17). Trước tình trạng tâm linh dời đổi của dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã ban một lời hứa giải cứu. Ma-la-chi 3:1 chép: “‘Nầy, Ta sai sứ giả của Ta đến để dọn đường trước mặt Ta, và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài; tức là sứ giả của giao ước mà các con trông mong. Kìa, Ngài đang đến!’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Sứ giả đó là Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa Jêsus – Đấng Mê-si-a mà dân Y-sơ-ra-ên trông đợi đã lâu (Mat. 11:10). Ngay cả khi chúng ta thất tín thì Đức Chúa Trời vẫn thành tín.

Sự thành tín của Chúa khích lệ bạn trung tín thế nào?

Bill Crowder

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *