An Angry God?– Exodus 34:6 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  13/1/2018

An Angry God?

The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Exodus 34:6

When I studied Greek and Roman mythology in college, I was struck by how moody and easily angered the mythological gods were in the stories. The people on the receiving end of their anger found their lives destroyed, sometimes on a whim.

I was quick to scoff, wondering how anyone could believe in gods like that. But then I asked myself, Is my view of the God who actually exists much different? Don’t I view Him as easily angered whenever I doubt Him? Sadly, yes.

Father God, I’m grateful that You are always compassionate, forgiving, and faithful.

That’s why I appreciate Moses’s request of God to “show me your glory” (Exodus 33:18). Having been chosen to lead a large group of people who often grumbled against him, Moses wanted to know that God would indeed help him with this great task. Moses’s request was rewarded by a demonstration of God’s glory. God announced to Moses His name and characteristics. He is “the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness” (34:6).

This verse reminded me that God is not impulsive, suddenly striking out in anger. That’s reassuring, especially when I consider the times I’ve lashed out at Him in anger or impatience. Also, He continually works to make me more like Himself.

We can see God and His glory in His patience with us, the encouraging word of a friend, a beautiful sunset, or—best of all—the whisper of the Holy Spirit inside of us.

Exodus 33:18-19New International Version (NIV)

18 Then Moses said, “Now show me your glory.”

19 And the Lord said, “I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.

Exodus 34:1-7New International Version (NIV)

The New Stone Tablets

34 The Lord said to Moses, “Chisel out two stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. Be ready in the morning, and then come up on Mount Sinai. Present yourself to me there on top of the mountain. No one is to come with you or be seen anywhere on the mountain; not even the flocks and herds may graze in front of the mountain.”

So Moses chiseled out two stone tablets like the first ones and went up Mount Sinai early in the morning, as the Lordhad commanded him; and he carried the two stone tablets in his hands. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, “The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger,abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished; he punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation.”

 

Father God, I’m grateful that You are always compassionate, forgiving, and faithful.

Though we often change, God never does.

By Linda Washington | See Other Authors

INSIGHT

Being exposed to God’s perfect character drew two responses from Moses. He first responded with worship (34:8), and then he acknowledged the need for forgiveness (v. 9). These continue to be important responses toward our loving God who is perfectly holy, compassionate, and forgiving.

What is your response to God’s loving forgiveness?

                                                                                            Bill Crowder

Chúa Có Dễ Giận?

Xuất Hành 33:18-19New Vietnamese Bible (NVB)

18 Lúc ấy Môi-se thưa: “Xin cho con được nhìn xem vinh quang Chúa.” 19 CHÚA đáp: “Ta sẽ bày tỏ đức nhân ái Ta trước mặt con, Ta sẽ tuyên bố danh Ta, là CHÚA trước mặt con. Ta bầy tỏ lòng từ ái với ai Ta muốn từ ái, Ta bày tỏ lòng thương xót với ai Ta muốn thương xót.

Bảng Đá Mới

34 CHÚA phán dạy Môi-se: “Con đục hai bảng đá giống hai bảng trước, và Ta sẽ viết lại trên đó những lời đã viết trên hai bảng con đã đập vỡ. Hãy sẵn sàng, sáng mai con sẽ lên đỉnh núi Si-nai để trình diện Ta. Không ai được đi theo con, cũng không ai được ở trên núi; cả đến bầy bò, cừu cũng không được ăn cỏ dưới chân núi.”

Vậy, Môi-se đục hai bảng đá giống hai bảng đá trước. Vừa sáng sớm, Môi-se thức dậy, tay cầm hai bảng đá đi lên núi Si-nai như CHÚA bảo. CHÚA giáng lâm trong đám mây, đứng đó với Môi-se và tuyên bố danh Ngài là CHÚA. Chúa đi ngang qua trước mặt Môi-se và tuyên bố: “Ta là CHÚA, Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời có lòng thương xót và ân huệ, chậm giận, đầy dẫy tình thương và thành tín, giữ lòng yêu thương đến ngàn đời, tha thứ gian ác, phản nghịch và tội lỗi; nhưng không để cho người có tội được thoát hình phạt và nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời.”

 

Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực. Xuất Ê-díp-tô ký 34:6

Khi học về thần thoại Hy Lạp và La Mã ở trường đại học, tôi chú ý thấy rằng các vị thần trong câu chuyện luôn có tâm trạng thất thường và dễ nổi giận. Những người hứng chịu cơn giận của các vị thần đều bị mất mạng, đôi khi mọi thứ xảy ra bất thình lình.

Tôi liền cảm thấy buồn cười, và tự hỏi sao người ta lại có thể tin vào những vị thần như vậy. Nhưng rồi tôi tự hỏi mình, Cái nhìn của tôi về Đức Chúa Trời, Đấng thực sự hiện hữu, có khác gì không? Tôi có xem Ngài là vị thần dễ nổi giận mỗi khi nghi ngờ Ngài không? Thật đáng buồn khi câu trả lời là có.

Đó là lý do vì sao tôi rất thích việc Môi-se cầu xin Chúa cho ông “được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài” (Xuất. 33:18). Được chọn để lãnh đạo một đoàn dân hay lằm bằm, Môi-se muốn biết chắc rằng Chúa sẽ giúp ông trong công tác lớn lao này. Lời cầu xin của Môi-se đã được Chúa đáp lời và ông được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Chúa đã bày tỏ cho Môi-se danh xưng và những đặc tính của Ngài. Ngài là “Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực” (34:6).

Câu Kinh Thánh này nhắc tôi nhớ rằng Đức Chúa Trời không phải là Đấng có tâm trạng thất thường, hay thình lình nổi giận. Điều này khiến tôi vững tin, đặc biệt khi tôi nghĩ lại những lúc mình đột nhiên nổi giận với Chúa hay trở nên mất kiên nhẫn. Ngài vẫn đang hành động để khiến tôi trở nên giống Ngài hơn.

Chúng ta có thể thấy Chúa và vinh quang của Ngài qua sự kiên nhẫn của Ngài đối với chúng ta, qua lời khích lệ của một người bạn, qua một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, hay trên tất cả là qua lời thì thầm của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta.

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ và thành tín.

Chúng ta hay thay đổi, nhưng Chúa không bao giờ thay đổi.

bởi Linda Washington | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Được Chúa bày tỏ hai thuộc tính trọn vẹn của Ngài, Môi-se đã có hai đáp ứng. Trước tiên, ông đáp ứng bằng sự thờ phượng, rồi sau đó ông nhận biết mình cần sự tha thứ của Ngài (c.9). Đó là những đáp ứng quan trọng cần có đối với Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng thánh khiết trọn vẹn, đầy lòng thương xót và luôn tha thứ cách dư dật.

Bạn đáp ứng thế nào trước sự tha thứ đầy nhân từ của Chúa?

Bill Crowder

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *