Knowing and Loving–John 10:27

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  14/1/2018

Knowing and Loving

My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. John 10:27

“Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so” is the message of one of Christian music’s most enduring songs, particularly for children. Written by Anna B. Warner in the 1800s, this lyric tenderly affirms our relationship with Him—we are loved.

Someone gave my wife a plaque for our home that gives these words a fresh twist by flipping that simple idea. It reads, “Jesus knows me, this I love.” This provides a different perspective on our relationship with Him—we are known.

The wonder of it all—just to think that Jesus loves me!

In ancient Israel, loving and knowing the sheep distinguished a true shepherd from a hired hand. The shepherd spent so much time with his sheep that he developed an abiding care for and a deep knowledge of his lambs. Little wonder then that Jesus tells His own, “I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me. . . . My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me” (John 10:14, 27).

He knows us and He loves us! We can trust Jesus’s purposes for us and rest in the promise of His care because His Father “knows what [we] need before [we] ask him” (Matthew 6:8). As you deal with the ups and downs of life today, be at rest. You are known and loved by the Shepherd of your heart.

John 10:7-16New International Version (NIV)

Therefore Jesus said again, “Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate; whoever enters through me will be saved.[a] They will come in and go out, and find pasture.10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.

11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 12 The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. 13 The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.

14 “I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me— 15 just as the Father knows me and I know the Father—and I lay down my life for the sheep. 16 I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flockand one shepherd.

 

Dear Lord, thank You for how You tenderly love and care for me. Help me to trust You in all areas of my life.

The wonder of it all—just to think that Jesus loves me!

By Bill Crowder | See Other Authors

INSIGHT

When we experience difficulties, it helps to read about God’s faithfulness to others. Psalms 77 and 78 describe Asaph’s trials that caused him to doubt God’s love for him (77:7–9). Having experienced God’s presence in the past, he yearned to experience that same closeness yet again (vv. 1–6). As he recalled how God had mightily rescued and redeemed His people from slavery in Egypt (vv. 10–20; 78:1–55), he is assured of God’s presence. He confidently speaks of God as the Shepherd who “brought his people out like a flock” and “led them like sheep through the wilderness” (78:52).

How does the image of God as a Shepherd help you as you go through difficult days?

  1. T. Sim

Biết Và Yêu

Giăng 10:7-16New Vietnamese Bible (NVB)

Nên Đức Giê-su tiếp: “Thật vậy, Ta bảo các ngươi: Chính Ta là cửa của chuồng chiên. Tất cả những kẻ đến trước Ta đều là trộm cướp, nhưng chiên không nghe theo họ. Chính Ta là cửa: Ai qua Ta mà vào sẽ được cứu. Người ấy vào, ra và tìm được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.

11 Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên. 12 Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó, nên thấy muông sói đến nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói vồ bắt và đuổi chiên tan lạc. 13 Vì là kẻ chăn thuê, nên nó chẳng quan tâm gì đến chiên.

14 Ta là người chăn nhân từ, Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta, 15 cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha vậy. Ta hy sinh tính mạng mình vì chiên. 16 Ta còn có những chiên khác không thuộc bầy này, Ta cũng phải đem chúng về nữa, và chúng sẽ nghe theo tiếng Ta. Như vậy, sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn.

 

Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Giăng 10:27

“Chúa yêu tôi và tôi biết chân lý đó vì Kinh Thánh đã bày tỏ” là thông điệp của một trong những bài hát Cơ Đốc lâu đời nhất dành cho thiếu nhi. Được Anna B. Warner viết vào những năm 1800, lời bài hát này nhẹ nhàng khẳng định mối liên hệ của chúng ta với Chúa rằng Ngài yêu thương chúng ta.

Có người đã tặng cho vợ tôi một tấm bảng mỹ nghệ có in những từ hơi khác lời bài hát đó một chút: “Chúa biết tôi và tôi yêu mến chân lý đó.” Lời này đem đến một cái nhìn khác về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa – Ngài biết rõ chúng ta.

Ở Y-sơ-ra-ên ngày xưa, việc biết và yêu thương bầy chiên là đặc điểm để phân biệt người chăn thật với người chăn thuê. Người chăn thường dành rất nhiều thời gian với chiên đến nỗi luôn quan tâm chăm sóc chiên và hiểu rõ chiên của mình. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng: “Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta… Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Gi. 10:14, 27).

Ngài biết chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta! Chúng ta có thể tin cậy vào chương trình của Chúa Jêsus cho cuộc đời mình và yên nghỉ trên lời hứa rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta bởi vì Cha Ngài “biết [chúng ta] cần gì trước khi [chúng ta] cầu xin Ngài” (Mat. 6:8). Khi bạn đối diện với những thăng trầm của cuộc sống, hãy cứ bình an! Bởi vì Đấng Chăn Chiên biết rõ bạn và Ngài yêu thương bạn.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã luôn nhân từ yêu thương và chăm sóc con. Xin giúp con tin cậy nơi Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Tình yêu của Chúa Jêsus dành cho tôi là điều diệu kỳ hơn hết!

bởi Bill Crowder | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Khi đối diện với khó khăn, chúng ta sẽ thấy hữu ích khi đọc về sự thành tín của Chúa đối với người khác. Thi Thiên 77 và 78 mô tả những thử thách đã khiến A-sáp nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với ông (77:7-9). Vì đã kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong quá khứ, ông khát khao kinh nghiệm mối liên hệ mật thiết đó một lần nữa (c.1-6). Khi ông nhớ lại Chúa đã bày tỏ quyền năng cứu chuộc khi cứu dân Ngài ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập (c.10-20; 78:1-55), ông càng tin chắc về sự hiện diện của Chúa. Với lòng tin cậy, ông nói về Chúa là Đấng Chăn Chiên đã “đem dân Ngài ra như con chiên” và “dẫn dắt họ trong hoang mạc như một bầy chiên” (78:52).

Hình ảnh Chúa là Người Chăn giúp ích cho bạn thế nào khi trải qua những ngày khó khăn?

Sim Kay Tee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *