A Blanket for Everyone–1 Peter 4:8 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  7/2/2018

A Blanket for Everyone

Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. 1 Peter 4:8

Linus Van Pelt, better known as simply “Linus,” was a mainstay in the Peanutscomic strip. Witty and wise, yet insecure, Linus constantly carried a security blanket. We can identify. We have our fears and insecurities too.

The disciple Peter knew something about fear. When Jesus was arrested, Peter displayed courage by following the Lord into the courtyard of the high priest. But then he began to show his fear by lying to protect his identity (John 18:15–26). He spoke disgraceful words that denied his Lord. But Jesus never stopped loving Peter and ultimately restored him (see John 21:15–19).

Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. 1 Peter 4:8

Peter’s emphasis on love in 1 Peter 4:8 came from one who had experienced the deep love of Jesus. And he, in turn, stressed the importance of love in our relationships with the words “above all.” The intensity of the verse continues with the encouragement to “love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.”

Have you ever needed that kind of “blanket”? I have! After saying or doing something I later regretted, I have felt the chilly draft of guilt and shame. I have needed to be “covered” in the manner that Jesus covered disgraced, shame-filled people in the Gospels.

To followers of Jesus, love is a blanket to be graciously and courageously given away for the comfort and reclamation of others. As recipients of such great love, let us be givers of the same.

John 18:15-27 New International Version (NIV)

Peter’s First Denial

15 Simon Peter and another disciple were following Jesus. Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest’s courtyard, 16 but Peter had to wait outside at the door. The other disciple, who was known to the high priest, came back, spoke to the servant girl on duty there and brought Peter in.

17 “You aren’t one of this man’s disciples too, are you?” she asked Peter.

He replied, “I am not.”

18 It was cold, and the servants and officials stood around a fire they had made to keep warm. Peter also was standing with them, warming himself.

The High Priest Questions Jesus

19 Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching.

20 “I have spoken openly to the world,” Jesus replied. “I always taught in synagogues or at the temple, where all the Jews come together. I said nothing in secret. 21 Why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said.”

22 When Jesus said this, one of the officials nearby slapped him in the face. “Is this the way you answer the high priest?” he demanded.

23 “If I said something wrong,” Jesus replied, “testify as to what is wrong. But if I spoke the truth, why did you strike me?” 24 Then Annas sent him bound to Caiaphas the high priest.

Peter’s Second and Third Denials

25 Meanwhile, Simon Peter was still standing there warming himself. So they asked him, “You aren’t one of his disciples too, are you?”

He denied it, saying, “I am not.”

26 One of the high priest’s servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him, “Didn’t I see you with him in the garden?” 27 Again Peter denied it, and at that moment a rooster began to crow.

 

Father, Your love, in and through Jesus, has rescued us time and time again. Help me to be an instrument of Your saving love for others.

God loves you and me—let’s love each other.

By Arthur Jackson | See Other Authors

INSIGHT

We may wonder how Peter could deny his Lord (John 18:15–27). One reason was that Peter’s security was shaken. He had just seen Jesus beaten, falsely accused, and mocked; and now feared for his own life. He was also spiritually weak. Just hours before, Jesus had warned Peter that he would betray Him (13:31–38). Yet when Jesus led His disciples to the garden and urged them to watch and pray, Peter and the others slept. Despite Peter’s denial, Jesus forgave him and restored him (John 21:15–19).

Alyson Kieda

Tấm Chăn Cho Mọi Người

Giăng 18:15-27 New Vietnamese Bible (NVB)

Phê-rơ Chối Chúa

15 Si-môn Phê-rơ và một môn đệ nữa đi theo Ngài. Môn đệ kia nhờ quen biết vị trưởng tế nên vào được trong sân dinh với Đức Giê-su, 16 còn Phê-rơ đứng ngoài cửa. Môn đệ quen biết vị trưởng tế ra nói với cô gái giữ cửa, rồi đưa Phê-rơ vào trong.

17 Cô gái giữ cửa hỏi Phê-rơ: “Ngươi cũng thuộc nhóm môn đệ của người ấy phải không?” Phê-rơ trả lời: “Không phải tôi!”

18 Các gia nhân và đám thuộc hạ đốt một đống lửa rồi đứng sưởi vì trời giá lạnh; Phê-rơ cũng đứng sưởi với họ.

Vị Trưởng Tế Tra Hỏi Chúa Giê-su

19 Vị trưởng tế tra hỏi Đức Giê-su về các môn đệ của Ngài và những giáo lý Ngài dạy dỗ.

20 Đức Giê-su đáp: “Ta đã tuyên bố công khai cho cả thiên hạ. Ta thường dạy dỗ trong các hội đường hay trong đền thờ, nơi tập họp của người Do Thái. Ta chẳng nói điều gì lén lút cả. 21 Sao ông lại hạch hỏi Ta? Hãy tra hỏi những người nghe Ta, xem Ta bảo họ những gì. Chính họ biết rõ những điều Ta dạy dỗ.”

22 Nghe Đức Giê-su nói vậy, một tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh vả mặt Ngài mắng rằng: “Sao ngươi dám trả lời vị trưởng tế như vậy?”

23 Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta sai, hãy chỉ ra Ta sai chỗ nào, còn nếu Ta nói phải, sao lại đánh Ta?” 24 Rồi An-ne sai giải Đức Giê-su vẫn còn bị trói, sang trưởng tế Cai-pha.

Phê-rơ Lại Chối Chúa

25 Đang khi Si-môn Phê-rơ đứng sưởi tại đó, mấy người kia hỏi: “Ngươi cũng thuộc nhóm môn đệ của ông ta phải không?” Nhưng Phê-rơ chối: “Không phải tôi!”

26 Một gia nhân của vị trưởng tế, có họ hàng với người bị Phê-rơ chém đứt tai, nói: “Chính ta đã chẳng thấy ngươi ở trong khu vườn với ông ta đó sao!” 27 Phê-rơ lại chối một lần nữa; tức thì gà gáy.

 

Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. I Phi-e-rơ 4:8

Linus Van Pelt, thường được gọi là “Linus”, nhân vật chính trong loạt truyện tranh hài Peanuts. Hóm hỉnh và khôn ngoan nhưng lại thiếu tự tin nên Linus luôn mang theo một tấm chăn bảo vệ. Có thể chúng ta đồng cảm với Linus. Chúng ta cũng có những nỗi sợ và những lúc thiếu tự tin.

Sứ đồ Phi-e-rơ biết rất rõ về sự sợ hãi. Khi Chúa Jêsus bị bắt, ông thể hiện sự can đảm khi đi theo Chúa vào sân nhà của thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng rồi ông bắt đầu bày tỏ sự sợ hãi khi nói dối để che đậy thân phận của mình (Giăng 18:15-26). Ông đã buông ra những lời đáng hổ thẹn để chối Chúa của mình. Nhưng Chúa Jêsus không bao giờ ngừng yêu thương Phi-e-rơ và cuối cùng Ngài đã phục hồi ông (xem Giăng 21:15-19).

Lời nhấn mạnh về tình yêu thương trong I Phi-e-rơ 4:8 xuất phát từ một người đã trải nghiệm tình yêu sâu sắc của Chúa Jêsus. Và ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương trong các mối liên hệ của chúng ta khi dùng cụm từ “trước hết”. Câu Kinh Thánh này càng mạnh mẽ hơn khi tiếp tục bằng lời khích lệ “hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi.”

Có bao giờ bạn cần đến “tấm chăn” đó không? Tôi thì có! Sau khi nói hoặc làm điều gì khiến mình phải hối hận về sau, tôi rất run sợ về lỗi lầm đó và xấu hổ. Tôi cần được “che lấp” theo cách mà Chúa Jêsus đã từng che chở những người đầy hổ thẹn và xấu hổ trong các sách Phúc Âm.

Đối với người theo Chúa Jêsus, tình yêu thương là tấm chăn cần được trao ban cách ân cần và can đảm để an ủi và phục hồi người khác. Khi đã nhận được tình yêu tuyệt vời đó, chúng ta hãy biết chia sẻ.

Lạy Cha, trong và qua Chúa Jêsus, tình yêu của Ngài đã giải cứu con rất nhiều lần. Xin giúp con trở nên người biết rao truyền tình yêu cứu rỗi của Ngài cho người khác.

Chúa yêu bạn và tôi – chúng ta hãy yêu thương nhau.

bởi Arthur Jackson | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Có lẽ chúng ta tự hỏi làm thế nào Phi-e-rơ lại có thể chối Chúa của mình (Giăng 18:15-27). Một lý do là vì Phi-e-rơ lo sợ cho sự an toàn của mình. Ông vừa nhìn thấy Chúa Jêsus bị đánh, bị buộc tội cách dối trá và bị nhạo báng; và giờ đây ông lo sợ cho mạng sống của mình. Phi-e-rơ cũng yếu đuối về thuộc linh. Chỉ vài giờ trước đó, Chúa Jêsus đã cảnh báo với Phi-e-rơ rằng ông sẽ phản bội Ngài (13:31-38). Tuy vậy, khi Chúa Jêsus dẫn các môn đồ đến khu vườn và thúc giục họ tỉnh thức và cầu nguyện, thì Phi-e-rơ và các môn đồ khác lại ngủ. Dù Phi-e-rơ đã chối Chúa nhưng Ngài đã tha thứ cho ông và phục hồi ông (Giăng 21:15-19).

Alyson Kieda

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *