Buckling Up!–Hebrews 4:16 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  22/2/2018

Buckling Up!

Let us then approach God’s throne of grace with confidence. Hebrews 4:16

“The captain has turned on the seat belt sign, indicating that we are entering an area of turbulence. Please return to your seats immediately and securely fasten your seat belt.” Flight attendants give that warning when necessary because in rough air, unbuckled passengers can be injured. Secured in their seats, they can safely ride out the turbulence.

Most of the time, life doesn’t warn us of the unsettling experiences coming our way. But our loving Father knows and cares about our struggles, and He invites us to bring our cares, hurts, and fears to Him. The Scriptures tell us, “This High Priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most” (Hebrews 4:15–16 nlt).

Let us then approach God’s throne of grace with confidence. Hebrews 4:16

In seasons of turbulence, going to our Father in prayer is the best thing we can do. The phrase “grace to help us when we need it”—means that in His presence we can be “buckled” in peace during threatening times, because we bring our concerns to the One who is greater than all! When life feels overwhelming, we can pray. He can help us through the turbulence.

Hebrews 4:11-16 New International Version (NIV)

11 Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience.

12 For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.13 Nothing in all creation is hidden from God’s sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.

Jesus the Great High Priest

14 Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven,[a] Jesus the Son of God,let us hold firmly to the faith we profess. 15 For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin. 16 Let us then approachGod’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.

 

Father, sometimes life is overwhelming. Help me to trust You with all the turbulent moments, knowing how deeply You care for my life.

For further study, listen to “The Essence of Prayer” at discovertheword.org/series/the-essence-of-prayer/.

Although we cannot anticipate the trials of life, we can pray to our Father who fully understands what we face.

By Bill Crowder | See Other Authors

INSIGHT

Throughout the Scriptures we are reminded that God cares about our struggles. When David was pursued by the murderous Saul, he sought refuge in a cave (1 Samuel 22:1; 24:3–4). It is likely this is where he penned Psalm 142 as his prayer to God. The despondent David lamented that “no one is concerned for me” and he had no one to turn to for help (v. 4). But David did turn his troubles over to his God: “I cry aloud to the Lord . . . . I tell [him] my trouble” (vv. 1–2).

Like David, we may be “caved in” by our troubles, finding ourselves “in desperate need” (v. 6). We may lament that “no one cares” (v. 4). But we too can turn our troubles over to God. We can make God our refuge, echoing in faith and trust, “You are my refuge” (v. 5), and we can cast our “anxiety on him because he cares for [us]” (1 Peter 5:7).

How does knowing God cares for you help you overcome worry and helplessness?

Hãy Thắt Dây An Toàn!

Hê-bơ-rơ 4:11-16 New Vietnamese Bible (NVB)

11 Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự an nghỉ đó, để không một ai sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng phục.

12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người.

13 Không có tạo vật nào che giấu được Đấng Tạo Hóa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài là Đấng chúng ta phải báo cáo mọi việc.

14 Vậy, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin; 15 vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng có thể giúp đỡ chúng ta kịp thời.

 

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Hê-bơ-rơ 4:16

“Cơ trưởng đã bật đèn báo thắt dây an toàn. Chúng ta đang đi vào vùng nhiễu loạn. Xin quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi ngay lập tức và thắt dây an toàn cẩn thận.” Các tiếp viên hàng không đưa ra cảnh báo đó khi cần thiết vì trong lúc bay ngang vùng thời tiết xấu, hành khách nào không thắt dây an toàn sẽ có thể bị thương. Khi ngồi yên trong chỗ của mình, họ có thể an toàn bay ra khỏi vùng nhiễu loạn.

Trong thực tế, không phải lúc nào cuộc sống cũng cảnh báo chúng ta về những hoạn nạn sắp xảy ra. Nhưng Cha Từ Ái biết rõ và quan tâm đến những khó khăn của chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta trình dâng những lo âu, đau đớn và sợ hãi lên cho Ngài. Kinh Thánh nói rằng: “một thầy tế lễ thượng phẩm… có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta… bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê. 4:15-16).

Trong những lúc rối ren, hãy đến với Cha trong lời cầu nguyện. Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Cụm từ “ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” có nghĩa là trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta có thể “được cài dây an toàn” để bình an vượt qua những lúc sợ hãi, vì chúng ta trình dâng những mối lo của mình cho Đấng vĩ đại hơn mọi sự! Khi cuộc sống đầy nan đề, chúng ta có thể cầu nguyện. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua lúc rối ren.

Lạy Cha, đôi khi cuộc sống con đầy những nan đề, xin giúp con phó thác cho Ngài mọi giây phút rối ren của cuộc đời. Xin giúp con biết rằng Ngài rất quan tâm đến cuộc đời con.

Dù không thể biết trước thử thách của cuộc sống, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện với Cha, là Đấng hiểu rõ những gì chúng ta đối diện.

bởi Bill Crowder | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Qua Kinh Thánh, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa quan tâm đến những tranh chiến của chúng ta. Khi Đa-vít bị Sau-lơ truy sát, ông đã trốn trong một hang động (I Sam. 22:1; 24-3-4). Có lẽ đây là nơi ông viết Thi Thiên 142 như lời cầu nguyện với Chúa. Trong lúc ngã lòng, Đa-vít đã than van rằng “chẳng có ai chú ý tới con cả” và ông không biết tìm đến ai để được giúp đỡ (c.4). Nhưng Đa-vít đã dâng những nan đề lên cho Chúa: “Tôi cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va… Trình bày cảnh gian nan của tôi” (c.1-2).

Giống như Đa-vít, có lẽ chúng ta cũng bị những nan đề đánh bại, chúng ta thấy mình “khốn khổ vô cùng” (c.6). Có lẽ chúng ta than van rằng “không có ai chú ý tới” (c.4). Nhưng chúng ta cũng có thể trình dâng những nan đề lên cho Chúa. Chúng ta có thể để Chúa làm nơi nương náu của mình, bày tỏ lòng tin cậy rằng: “Ngài là nơi nương náu của con” (c.5), và trao “mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc [chúng ta]” (I Phi. 5:7).

Việc biết rằng Chúa luôn chăm sóc giúp bạn vượt qua những lo lắng và bất lực thế nào?

Sim Kay Tee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *