Just a Second– Psalm 39:4

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  16/4/2018

Just a Second

How fleeting my life is. Psalm 39:4

Scientists are pretty fussy about time. At the end of 2016, the folks at Goddard Space Flight Center in Maryland added an extra second to the year. So if you felt that year dragged on a bit longer than normal, you were right.

Why did they do that? Because the rotation of the earth slows down over time, the years get just a tiny bit longer. When scientists track manmade objects launched into space, they must have accuracy down to the millisecond. This is “to make sure our collision avoidance programs are accurate,” according to one scientist.

Lord, help us to use our time wisely for Your honor and glory.

For most of us, a second gained or lost doesn’t make much difference. Yet according to Scripture, our time and how we use it is important. For instance, Paul reminded us in 1 Corinthians 7:29 that “time is short.” The time we have to do God’s work is limited, so we must use it wisely. He urged us to “[make] the best use of the time, because the days are evil” (Ephesians 5:16 esv).

This doesn’t mean we have to count each second as do the scientists, but when we consider the fleeting nature of life (Psalm 39:4), we can be reminded of the importance of using our tim Psalm 39:4-6 New International Version (NIV)

“Show me, Lord, my life’s end
    and the number of my days;
    let me know how fleeting my life is.
You have made my days a mere handbreadth;
    the span of my years is as nothing before you.
Everyone is but a breath,
    even those who seem secure.[a]

“Surely everyone goes around like a mere phantom;
    in vain they rush about, heaping up wealth
    without knowing whose it will finally be.

e wisely.

 

Lord, thank You for each moment You give us. May we strive to honor You with this gift by using our time wisely for Your honor and glory.

Don’t just spend time—invest it.

By Dave Branon | See Other Authors

INSIGHT

Can you think of a time in your life that served as a wake-up call? David wrote Psalm 39 recalling such a moment. Although he doesn’t describe the circumstances that roused him from a sleeplike existence, his song tells us how he came to sense the importance of the moments given to us.

At first, he’s troubled by those who seem to have no moral conscience. Sensing foolishness and danger in their presence, he decides not to speak—maybe so he won’t be like them or so that his words cannot be used against him (39:1–2).

But in self-imposed silence, David has a more troubling thought. He too has been living without wisdom. Time is getting away from him. He’s lost the joy and wonder of life. Realizing his own inclination to think life is found in the material things we accumulate, he calls out for help (vv. 3–6).

Recalling what he has already learned about the Source of joy and hope, he sees how reliant he is on the eternal God to help him see more than the momentary distraction of passing wealth (vv. 7–13).

Could this be a good time to see ourselves in David’s song?

Mart DeHaan

Một Giây Thôi

Thánh Thi 39:4-6 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Hãy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao.

Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, Và đời tôi như không không được mặt Chúa; Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư không.

Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công; Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy.

 

Xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao! Thi Thiên 39:4

Các nhà khoa học khá quan trọng hóa chuyện thời gian. Cuối năm 2016, Trung Tâm Điều Khiển Không Gian Goddard ở Maryland đã thêm một giây nữa vào thời gian của năm. Vì thế nếu bạn cảm thấy năm đó kéo dài hơn một chút so với bình thường, thì bạn đã đúng rồi đấy.

Vì sao họ làm vậy? Bởi vì trái đất quay chậm đi theo thời gian, nên các năm sẽ dài hơn một chút. Khi các nhà khoa học theo dõi các vật thể được phóng vào không gian, thì chúng phải chính xác đến từng mili-giây. Điều này “để đảm bảo cho các chương trình tránh va chạm của chúng tôi được chính xác,” theo như một nhà khoa học cho biết.

Đối với hầu hết chúng ta, thêm vào hay mất đi một giây không khác biệt là mấy. Nhưng theo Kinh Thánh, thì giờ chúng ta có và cách chúng ta sử dụng thì giờ rất quan trọng. Chẳng hạn, Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong I Cô-rinh-tô 7:29 rằng “thời gian còn quá ngắn.” Thì giờ chúng ta có để làm công việc Chúa thật giới hạn, nên chúng ta phải sử dụng thì giờ cách khôn ngoan. Ông khích lệ chúng ta “tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Êph. 5:16).

Điều này không có nghĩa là chúng ta phải đếm từng giây như các nhà khoa học, nhưng khi suy nghĩ về bản chất mong manh của cuộc đời (Thi. 39:4), chúng ta được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sử dụng thì giờ cách khôn ngoan.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về mỗi giây phút mà Ngài ban cho. Xin giúp chúng con tôn vinh Chúa qua việc sử dụng thì giờ cách khôn ngoan vì danh Ngài và sự vinh hiển của Ngài.

Đừng chỉ tiêu hao thì giờ mà hãy đầu tư cách khôn ngoan.

bởi Dave Branon | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Bạn có nhớ một thời điểm nào đó trong cuộc đời mà bạn được thức tỉnh không? Vua Đa-vít đã viết Thi Thiên 39 để nhắc lại giây phút ấy. Dù không mô tả hoàn cảnh đã thức tỉnh ông khỏi sự ngủ mê, nhưng bài ca của ông cho biết ông đã ý thức được tầm quan trọng của những giây phút ấy.

Lúc đầu, ông cảm thấy phiền lòng vì những người dường như không có lương tâm đạo đức. Thấy sự dại dột và nguy hiểm của họ, ông quyết định im lặng, có lẽ bởi vì ông sẽ không giống như họ hoặc để họ không thể dùng lời ông nói để nghịch lại ông (39:1-2).

Nhưng trong sự im lặng đó, Đa-vít lại có suy nghĩ phiền muộn hơn. Ông cũng đang sống không khôn ngoan. Thời gian đang trôi qua. Ông đã đánh mất niềm vui và sự kinh ngạc về cuộc sống. Nhận biết mình thường nghĩ về cuộc sống dựa vào những của cải vật chất tích trữ được, ông đã kêu cầu Chúa cứu giúp (c.3-6).

Nhắc lại điều ông đã biết về Nguồn của niềm vui và hy vọng, ông thấy mình cần nương cậy vào Đức Chúa Trời đời đời để giúp ông nhìn thấy xa hơn những của cải chóng qua (c.7-13).

Bạn có nhìn thấy chính mình trong bài ca của Đa-vít?

Mart DeHaan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *