Learning to Know God– John 6:20

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  17/4/2018

Learning to Know God

But he said to them, “It is I; don’t be afraid.” John 6:20

For as long as I can remember, I’ve wanted to be a mother. I dreamed about getting married, getting pregnant, and holding my baby in my arms for the first time. When I finally got married, my husband and I never even considered waiting to expand our family. But with each negative pregnancy test, we realized we were struggling with infertility. Months of doctors’ visits, tests, and tears followed. We were in the middle of a storm. Infertility was a bitter pill to swallow and left me wondering about God’s goodness and faithfulness.

When I reflect on our journey, I think about the story of the disciples caught in the storm on the sea in John 6. As they struggled against the waves in the dark of the storm, Jesus unexpectedly came to them walking on the stormy waves. He calmed them with His presence, saying, “It is I; don’t be afraid” (v. 20).

What fears do you need to place in the all-powerful hands of Jesus?

Like the disciples, my husband and I had no idea what was coming in our storm; but we found comfort as we learned to know God more deeply as the One who is always faithful and true. Although we would not have the child we had dreamed of, we learned that in all our struggles we can experience the power of His calming presence. Because He is there powerfully working in our lives, we need not be anxious.

John 6:16-21 New International Version (NIV)

Jesus Walks on the Water

16 When evening came, his disciples went down to the lake,17 where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark, and Jesus had not yet joined them. 18 A strong wind was blowing and the waters grew rough.19 When they had rowed about three or four miles,[a] they saw Jesus approaching the boat, walking on the water; and they were frightened. 20 But he said to them, “It is I; don’t be afraid.”21 Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading.

 

Dear Lord, thank You that I do not have to face the storms in this life without You. Thank You for Your calming presence and power carrying me through whatever I face.

Read more about waiting on God at discoveryseries.org/q0736.

We can experience God’s powerful presence even in the storms of our lives.

By Karen Wolfe | See Other Authors

INSIGHT

The story of Jesus meeting His disciples on the sea paints a vivid picture of how Jesus fulfilled God’s promises. In Bible times, the sea was seen as a terrifying force of chaos. Only God could walk on the sea (Job 9:8; Psalm 77:19). And in Israel’s central redemption story—their deliverance from slavery—it was God’s power that brought Israel through the sea, leaving Egypt behind (Exodus 14:21).

So when John describes Jesus walking on the waves, we can understand the disciples’ terror (John 6:19)—they were seeing God. Jesus’s response, “It is I” (literally “I am”), confirmed His unity with God, the “I am who I am” (Exodus 3:14; John 8:58). By bringing the boat “immediately” to shore (John 6:21, 25), Jesus not only delivered the disciples but also likely pointed to the good news of another exodus from the “sea.” His death and resurrection would bring His people out of bondage into freedom (Galatians 5:1).

In this lifetime, we don’t always experience the full restoration we long for (2 Corinthians 5:4), but we do experience the power that will one day transform all things (4:16–17). Because of Jesus, we don’t need to be afraid (John 6:20).

What fears do you need to place in the all-powerful hands of Jesus?

Monica Brands

Học Biết Chúa

Giăng 6:16-21 1934 Vietnamese Bible (VIET)

16 Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển,

17 và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối, mà Đức Chúa Jêsus còn chưa đến cùng các môn đồ.

18 Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội.

19 Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi ếch-ta-đơ, thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển, gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi.

20 Nhưng Ngài phán rằng: Aáy là ta đây, đừng sợ chi!

21 Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi.

 

Nhưng Ngài bảo rằng: “Ta đây, đừng sợ!” Giăng 6:20

Theo như trí nhớ của mình, từ lâu tôi đã muốn làm mẹ. Tôi đã mơ về việc kết hôn, có thai rồi lần đầu được bế con trên tay. Khi kết hôn xong, vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trì hoãn việc có con. Nhưng mỗi lần thử thai cho kết quả âm tính, tôi nhận ra chúng tôi đang đối diện với sự vô sinh. Nhiều tháng liền thăm khám bác sĩ, xét nghiệm và theo sau là nước mắt. Chúng tôi đang đối diện với bão tố. Vô sinh là một sự thật đau đớn nhưng phải chấp nhận và tôi đã tự hỏi về sự tốt lành và thành tín của Chúa.

Khi suy ngẫm hành trình của mình, tôi nghĩ về câu chuyện các môn đồ gặp bão giữa biển trong Giăng chương 6. Khi họ ra sức chống chọi những cơn sóng trong đêm bão, thình lình Chúa Jêsus bước đi trên những cơn sóng dữ đó và đến với họ. Ngài làm cho họ yên lòng bởi sự hiện diện của Ngài, Ngài nói: “Ta đây, đừng sợ!” (c.20).

Giống như các môn đồ, vợ chồng tôi không biết điều gì sẽ đến trong cơn bão của mình; nhưng chúng tôi đã tìm thấy sự yên ủi khi học để biết Chúa cách sâu nhiệm hơn, Ngài là Đấng luôn thành tín và chân thật. Dù không có con cái như chúng tôi hằng mơ ước, nhưng chúng tôi biết rằng trong mọi khó khăn mà mình đối diện, chúng tôi có thể kinh nghiệm quyền năng đến bởi sự hiện diện đầy yên ninh của Ngài. Bởi vì Ngài đang hành động cách quyền năng trong đời sống chúng ta, nên chúng ta không cần phải lo lắng.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì con không phải đối diện với những bão tố cuộc đời mà không có Ngài. Cảm ơn Chúa vì quyền năng và sự hiện diện đầy yên ninh của Ngài đã bồng ẵm con vượt qua mọi điều con đối diện.

Chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa ngay cả trong lúc bão tố của cuộc đời.

bởi Karen Wolfe | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Câu chuyện Chúa Jêsus gặp các môn đồ trên biển đã vẽ nên một bức tranh sống động về việc Chúa Jêsus làm ứng nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong thời Kinh Thánh, biển được xem là một thế lực hỗn loạn đầy kinh hãi. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể bước trên mặt biển (Gióp 9:8; Thi. 77:19). Và trong câu chuyện cứu chuộc then chốt của dân Y-sơ-ra-ên – tức là việc họ được giải cứu khỏi ách nô lệ – chính quyền năng của Đức Chúa Trời đã đem họ vượt qua biển cả, rời khỏi Ê-díp-tô (Xuất. 14:21).

Vì vậy khi Giăng mô tả Chúa Jêsus bước đi trên sóng biển, chúng ta có thể hiểu được lý do các môn đồ sợ hãi (Giăng 6:19) – họ đang thấy Đức Chúa Trời. Lời phán của Chúa Jêsus: “Ta đây” (theo nghĩa đen là “Ta là”), đã xác nhận sự hiệp nhất của Ngài với Đức Chúa Trời, “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất. 3:14; Giăng 8:58). Khi “lập tức” đưa thuyền cập bờ (Giăng 6:21, 25), Chúa Jêsus không chỉ cứu các môn đồ nhưng Ngài cũng hướng họ đến với tin mừng về một cuộc giải phóng khác đưa họ ra khỏi “biển.” Sự chết và sự sống lại của Ngài sẽ đưa con dân Ngài ra khỏi cảnh nô lệ để bước vào sự tự do (Gal. 5:1).

Trong cuộc đời này, không phải lúc nào chúng ta cũng kinh nghiệm được sự phục hồi trọn vẹn mà mình khao khát (II Côr. 5:4), nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng biến đổi mọi điều (4:16-17). Vì có Chúa Jêsus, chúng ta không cần phải sợ hãi nữa (Giăng 6:20).

Có nỗi sợ nào bạn cần đặt vào bàn tay toàn năng của Chúa Jêsus không?

Monica Brands

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *