Monthly Archives: November 2016

Ngài là Giê-Xu (He is Jesus)

Ngài là Giê-Xu (He is Jesus) . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Sứ Mạng

Sứ Mạng. HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Bức Tranh Hạnh Phúc

Bức Tranh Hạnh Phúc. HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Thần Linh Của Chúa

Thần Linh Của Chúa . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Nắm Chặt Lời Hứa

Nắm Chặt Lời Hứa . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Hãy Đến Với Ngài (Come Bless The Lord)

Hãy Đến Với Ngài (Come Bless The Lord) HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 11:22

Verse of the Day for Tuesday November 22nd, 2016 [ Previous Devotionals ] Like a gold ring in a pig’s snout is a beautiful woman who shows no discretion. —Proverbs 11:22 Thoughts on Today’s Verse… To take what is physically beautiful and then profane it with sin is to waste …

Read More »

Longing for Home by ODB ngày 22/11/2016

Longing for Home by ODB ngày 22/11/2016 They were longing for a better country—a heavenly one. Hebrews 11:16 My wife walked into the room and found me poking my head inside the cabinet of our grandfather clock. “What are you doing?” she asked. “This clock smells just like my parents’ house,” …

Read More »

Nho Thuần Chủng Hay Nho Hoang?

Nho Thuần Chủng Hay Nho Hoang? 22/11 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống.Giê-rê-mi 2:20-21 “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho Ta?” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm …

Read More »

Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »