Monthly Archives: November 2016

Xin Chúa Cứu Gia Đình Con – Isaac Thái

Xin Chúa Cứu Gia Đình Con – Isaac Thái HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Chúa Biết Tên Con – Isaac Thái

Chúa Biết Tên Con – Isaac Thái HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Một Ngày Có Chúa

Một Ngày Có Chúa HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Thi Thiên 23 – Isaac Thái

Thi Thiên 23 – Isaac Thái HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Hoà tấu với bài hát “Sứ Mạng”

Hoà tấu với bài hát “Sứ Mạng” HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Hãy Ăn Năn Trước Khi Quá Trễ

Read More »

ngày Lễ Mẹ

Read More »

Đức tin đi sát cuộc đời

Read More »

Khe bị khô để có cơn mưa lớn

Read More »

Trật Tự Thế Giới

Read More »