Monthly Archives: November 2016

Lời Cầu Nguyện trong Lúc Chịu Bức Hại

Công-vụ Các Sứ-đồ 4:23-31 “Này, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm gì khi được thả khỏi tù? Việc gì xảy …

Read More »

Những Người Bức Hại

Công-vụ Các Sứ-đồ 4:13-22 “Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Những người bức hại hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong phân đoạn Kinh Thánh này là ai (xem …

Read More »

Israel Cáo Chung: Dòng Dõi Bất Tuân

II Các Vua 17:34-41 “Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình; tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay” (câu 41). …

Read More »