Monthly Archives: December 2016

Tâm Tình Và Sứ Điệp

Tâm Tình Và Sứ Điệp Công-vụ Các Sứ-đồ 18:24-28 “Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu” (câu 25a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bô-lô là người như thế nào? Tinh thần truyền giảng của …

Read More »