Monthly Archives: January 2017

Verse of the Day—Psalm 84:11

Verse of the Day for Tuesday, January 31, 2017 [ Previous Devotionals  For the LORD God is a sun and shield; the LORD bestows favor and honor; no good thing does he withhold from those whose walk is blameless. —Psalm 84:11 Thoughts on Today’s Verse… God doesn’t hold back on …

Read More »

The Talking Tree by ODB Anh & Viet

The Talking Tree by ODB Anh & Viet He himself bore our sins” in his body on the cross. 1 Peter 2:24 One of the earliest Christian poems in English literature is “The Dream of the Rood.” The word rood comes from the Old English word rod or pole and refers to the cross on which Christ …

Read More »

Nương Náu Mình Nơi Chúa

Nương Náu Mình Nơi Chúa Thi-thiên 34:4-10 “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lên ngôi, cuộc đời Vua Đa-vít trải qua những khổ nạn lớn nào? Ông viết Thi-thiên …

Read More »