Monthly Archives: January 2017

Thanks-Living BY ODB ANH VIET

Thanks-Living BY ODB ANH VIET Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Psalm 23:6 Wanting to mature in her spiritual life and become more thankful, Sue started what she called a Thanks-Living jar. Each evening she wrote on a small piece of paper one …

Read More »

Nền Tảng Của Hy Vọng

  Nền Tảng Của Hy Vọng I Phi-e-rơ 1:3-9 “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương” (I Cô-rinh tô 13:13 BTT). “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13 BTTHĐ). Câu …

Read More »