Monthly Archives: January 2017

Đuổi Quỷ Hay Quỷ Đuổi?

  Đuổi Quỷ Hay Quỷ Đuổi? Công-vụ Các Sứ-đồ 19:13-20 “Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và Danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 1:1

Verse of the Day for Wednesday, January 25, 2017 [ Previous Devotionals ] Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. —Psalm 1:1 Thoughts on Today’s Verse… So often sin …

Read More »

Thunder and Lightning by ODB Anh & Viet

Thunder and Lightning by ODB Anh & Viet The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. Psalm 29:7 Many years ago a friend and I were fishing a series of beaver ponds when it started to rain. We took cover under a nearby grove of quaking aspen, but the rain continued …

Read More »

Sự Kết Hợp Giữa Trời Và Người

  Sự Kết Hợp Giữa Trời Và Người Công-vụ Các Sứ-đồ 19:8-12 “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ Các Sứ-đồ …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 29:2

Verse of the Day for Tuesday, January 24, 2017 [ Previous Devotionals ] Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. —Psalm 29:2 Thoughts on Today’s Verse… Giving glory, ascribing glory, is not an easy thing for us to do. …

Read More »

Not In Vain by ODB Anh & Việt

Not In Vain by ODB Anh & Việt Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15:58 A financial advisor I know …

Read More »

Ân Sủng Và Bình An (2)

  Ân Sủng Và Bình An (2) I Cô-rinh-tô 1:3 “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 12:9

Verse of the Day for Monday, January 23, 2017 [ Previous Devotionals ] But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on …

Read More »

Lack Nothing by ODB Anh & Viet

Lack Nothing by ODB Anh & Viet God is able to bless you abundantly, so that . . . you will abound in every good work. 2 Corinthians 9:8 Imagine going on a trip without luggage. No basic necessities. No change of clothing. No money or credit cards. Sounds both unwise …

Read More »

Ân Sủng Và Bình An (1)

  Ân Sủng Và Bình An (1) I Cô-rinh-tô 1:3 “Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu chúc của Sứ đồ Phao-lô cho …

Read More »