Monthly Archives: February 2017

LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA

  LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA songdaoonline.com Anh em không phải là nô lệ nữa, bèn là con, và nếu là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Galati 4:7 Bạn là con của Thiên Chúa, được đưa vào gia đình của Ngài bằng …

Read More »

Verse of the Day—1 John 4:4

Verse of the Day for Tuesday, February 28, 2017 [ Previous Devotionals ] You, dear children, are from God and have overcome them [those who deny that Jesus is from God and who have the spirit of the world], because the one who is in you is greater than the …

Read More »

A Chuckle in the Darkness By ODB Anh & Viet

A Chuckle in the Darkness By ODB Anh & Viet For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16 In a Washington Post article titled “Tech Titans’ Latest Project: Defy Death,” Ariana Cha wrote …

Read More »

Tâm Tình Người Truyền Đạo

  Tâm Tình Người Truyền Đạo Công-vụ Các Sứ-đồ 20:1-6 “Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đệ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Hoạch định của Sứ đồ Phao-lô đã có những thay đổi …

Read More »