Monthly Archives: February 2017

Hai Hình Ảnh Trái Ngược

  Hai Hình Ảnh Trái Ngược Ê-xơ-ra 9:1-4 “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra phản ứng thế nào khi nghe dân chúng và các lãnh đạo phạm tội cưới gả với Dân Ngoại? Tại sao …

Read More »

Câu hỏi lớn nhất đời người!

Read More »

NƯỚC MỸ PHỤC HƯNG

Read More »

Sunday Praise and Worship – January 31, 2016 (Afternoon)

Read More »

Verse of the Day—1 John 4:20

Verse of the Day for Monday, February 13, 2017 [ Previous Devotionals ] If anyone says, “I love God,” yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. —1 John 4:20 …

Read More »

The Death of Doubt by ODB Anh & Viêt

The Death of Doubt by ODB Anh & Viêt Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. John 20:25 We know him as Doubting Thomas (see John 20:24–29), but the label …

Read More »

Tìm Một Dòng Dõi Thánh

Tìm Một Dòng Dõi Thánh Ê-xơ-ra 9:1-2 “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra được báo …

Read More »

Verse of the Day—1 John 4:19

Verse of the Day for Sunday, February 12, 2017 [ Previous Devotionals ] We love because he first loved us. —1 John 4:19 Thoughts on Today’s Verse… As human beings, we like to think of ourselves as the center of our universe. We determine the greatness or validity of most …

Read More »

Look What Jesus Has Done by ODB Anh & Viet

Look What Jesus Has Done by ODB Anh & Viet See that you . . . excel in this grace of giving. 2 Corinthians 8:7 The little boy was only eight when he announced to his parents’ friend Wally, “I love Jesus and want to serve God overseas someday.” During the next …

Read More »

Yên Nghỉ Trong Chúa

  Yên Nghỉ Trong Chúa Gióp 3:20-26 “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi …

Read More »