Monthly Archives: March 2017

Verse of the Day—Galatians 3:26-27

Verse of the Day for Thursday, March 16, 2017 [ Previous Devotionals ] You are all sons of God through faith in Christ Jesus, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. —Galatians 3:26-27 Thoughts on Today’s Verse… We are children of God, with …

Read More »

Spilling Through My Fingers by ODB Anh & Viet

Spilling Through My Fingers by ODB Anh &  Viet Who has measured the waters in the hollow of his hand . . . ? Isaiah 40:12 After I clumsily knocked over my glass on the restaurant counter, the spilled beverage began to cascade over the edge and onto the floor. Out …

Read More »

Làm Điều Đẹp Ý Ngài

  Làm Điều Đẹp Ý Ngài Ê-xơ-ra 10:9-44 “Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng nhóm họp lại, ông Ê-xơ-ra công bố và …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 41:10

Verse of the Day for Wednesday, March 15, 2017 [ Previous Devotionals ] So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. —Isaiah 41:10 Thoughts …

Read More »

A Good Inheritance by ODB Anh & Viet

A Good Inheritance by ODB Anh & Viet I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice. 2 Timothy 1:5 Grandpa and Grandma Harris didn’t have a lot of money, yet they managed to make each Christmas memorable for my cousins …

Read More »

Ăn Năn Thật

Ăn Năn Thật Ê-xơ-ra 10:1-8 “Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ; nhưng dù đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Ít-ra-ên” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ca-nia đưa ra giải …

Read More »

Giá Trị Của Người Nữ | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | HTNG 07/03/2017

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 29:25

Verse of the Day for Tuesday, March 14, 2017 [ Previous Devotionals ] Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the LORD is kept safe. —Proverbs 29:25 Thoughts on Today’s Verse… Jesus told us not to fear other human opponents (Lk. 12:4-5). When we …

Read More »

Open Arms by ODB Anh & Viet

Open Arms by ODB Anh & Viet Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. Psalm 139:23 The day my husband, Dan, and I began our caregiving journey with our aging parents, we linked arms and felt as if we were plunging off a cliff. …

Read More »

Chúa Công Chính

Chúa Công Chính Ê-xơ-ra 9:8-15 “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát khỏi, như đã thấy ngày nay: này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có …

Read More »