Monthly Archives: April 2017

Bạn Chân Tình

Bạn Chân Tình Gióp 6:14-23 “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín. Còn sự hôn hít của người ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm Ngôn 27:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so …

Read More »

Forever Loved, copy ODB: https://ourdailybread.org/

Forever Loved Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. Psalm 4:3 It’s almost impossible for us to get through a day without being snubbed, ignored, or put down in some way. Sometimes we even do it to ourselves. David’s enemies were talking smack—bullying, threatening, pummeling him with insults. …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 4:20

Verse of the Day for Sunday, April 30, 2017 [ Previous Devotionals ] To our God and Father be glory for ever and ever. Amen. —Philippians 4:20 Thoughts on Today’s Verse… What will we share in eternally with God? His glory! What led Israel through the wilderness and shown upon …

Read More »

NẮM BỘT CUỐI CÙNG

NẮM BỘT CUỐI CÙNG huongdiministries    NẮM BỘT CUỐI CÙNG (1Các vua 17) Kể từ cái ngày vua Giê-rô-bô-am dựng hai con bò vàng lên cho dân sự thờ lạy, hơn tám mươi năm qua trải qua tám đế chế chưa khi nào Y-sơ-ra-ên được bình yên. Giao tranh liên …

Read More »

Lời Dặn Dò Của Sứ Đồ Phao-lô

Lời Dặn Dò Của Sứ Đồ Phao-lô Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38 “Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính máu …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 4:8

Verse of the Day for Saturday, April 29, 2017 [ Previous Devotionals ] Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable — if anything is excellent or praiseworthy — think about such things. —Philippians 4:8 Thoughts on Today’s …

Read More »

Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng

Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-27 “Kìa, nay bị Chúa Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Chúa Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành …

Read More »