Monthly Archives: April 2017

Tôn Thờ Đức Chúa Trời

Tôn Thờ Đức Chúa Trời Gióp 5:17-27 “Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe …

Read More »

CÁCH VƯỢT QUA CAY ĐẮNG TRONG ĐỜI – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Sách Giô ên Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Giô Suê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Đa ni ên Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 1:27

Verse of the Day for Saturday, April 1, 2017 [ Previous Devotionals ] But God chose the foolish things of the world to shame the wise; God chose the weak things of the world to shame the strong. —1 Corinthians 1:27 Thoughts on Today’s Verse… The Cross is such an …

Read More »

When Yes Means No by ODB Anh & Việt

When Yes Means No by ODB Anh & Việt I call on the Lord in my distress, and he answers me. Psalm 120:1 I thanked God for the privilege of serving as my mom’s live-in caregiver during her battle against leukemia. When medicines began to hurt more than help, she decided to stop treatment. …

Read More »

Kỷ Luật Trong Cuộc Đua

Kỷ Luật Trong Cuộc Đua I Cô-rinh-tô 9:24-27 “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy người khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô ví sánh …

Read More »