Monthly Archives: April 2017

Verse of the Day—Psalm 85:6

Verse of the Day for Friday, April 28, 2017 [ Previous Devotionals ] Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? —Psalm 85:6 Thoughts on Today’s Verse… God loves his children even when they are rebellious. However, God showed Israel that their rebellion would drive …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 121:8

Verse of the Day for Thursday, April 27, 2017 [ Previous Devotionals ] The LORD will watch over your coming and going both now and forevermore. —Psalm 121:8 Thoughts on Today’s Verse… Does it matter to anyone that I’m here? Does anyone notice when I’m gone? Does anybody care if …

Read More »

Chớ Phân Rẽ Nhau Ra

Chớ Phân Rẽ Nhau Ra I Cô-rinh-tô 1:10-11 “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận,thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em” (II …

Read More »

Phải Đồng Một Tiếng Nói

Phải Đồng Một Tiếng Nói I Cô-rinh-tô 1:10-11 “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (câu 10). Câu hỏi …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 121:3

Verse of the Day for Wednesday, April 26, 2017 [ Previous Devotionals ] He will not let your foot slip — he who watches over you will not slumber… —Psalm 121:3 Thoughts on Today’s Verse… I still remember when my children were little. I would sneak in and watch them …

Read More »

Jesus Did It All For You with Rick Warren – Part 2

Read More »

Jesus Did It All For You with Rick Warren – Part 1

Read More »

Nguồn Sự Sống

Read More »

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI THÁNH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

Trở Về Với Đấng Phục Hồi

Trở Về Với Đấng Phục Hồi Giê-rê-mi 3:19-25 “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (câu 22a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên ý thức được nguyên nhân nào đưa họ đến tình cảnh khốn khổ như hiện tại? Chúa hứa chữa …

Read More »