Monthly Archives: April 2017

Verse of the Day—Psalm 121:1-2

Verse of the Day for Tuesday, April 25, 2017 [ Previous Devotionals ] I lift up my eyes to the hills — where does my help come from? My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth. —Psalm 121:1-2 Thoughts on Today’s Verse… Since God could speak …

Read More »

Because He Lives ( Vì Giê-Xu Sống)

Read More »

Vì Jesus sống – Guitar Nhã Ca

Read More »

Giảng Luận Mục Sư Đặng Minh Trí October 26, 2014

Read More »

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ Giê-rê-mi 3:12-18 “Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Ít-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 10:21

Verse of the Day for Monday, April 24, 2017 [ Previous Devotionals ] The lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of judgment. —Proverbs 10:21 Thoughts on Today’s Verse… I have several friends who are very wise in the way they speak. When they do speak …

Read More »

Trung Thành Cho Đến Chết

Trung Thành Cho Đến Chết Gióp 6:8-13 “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 4:23

Verse of the Day for Sunday, April 23, 2017 [ Previous Devotionals ] The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. —Philippians 4:23 Thoughts on Today’s Verse… Some prayers are so simple and so precious. To pray grace “on” someone is a great blessing. To pray …

Read More »

Mục Đích Của Lời Chúa

Mục Đích Của Lời Chúa Giăng 12:27-30 “Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có người khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:58

Verse of the Day for Saturday, April 22, 2017 [ Previous Devotionals ] Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. —1 Corinthians 15:58 Thoughts …

Read More »