Monthly Archives: April 2017

Đời Sống Sáng Danh Chúa

Đời Sống Sáng Danh Chúa Giăng 12:27-28 “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:57

Verse of the Day for Friday, April 21, 2017 [ Previous Devotionals ] But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. —1 Corinthians 15:57 Thoughts on Today’s Verse… Life is ours! Death no longer holds us captive! Victory has been given to us! …

Read More »

Vinh Quang Thật

Vinh Quang Thật Giăng 12:20-26 “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì người hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:55

Verse of the Day for Thursday, April 20, 2017 [ Previous Devotionals ] Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? —1 Corinthians 15:55 Thoughts on Today’s Verse… Death has the power to end life. Death has the power to separate. Death has the power to …

Read More »

Tra Xét Lòng Mình

Tra Xét Lòng Mình Nê-hê-mi 1:1-11 “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Qua những lời cầu nguyện của ông …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:54

Verse of the Day for Wednesday, April 19, 2017 [ Previous Devotionals ] When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: “Death has been swallowed up in victory.” —1 Corinthians 15:54 Thoughts on Today’s Verse… …

Read More »

Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ

Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ Nê-hê-mi 1:1-11 “Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng người nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:51-53

Verse of the Day for Tuesday, April 18, 2017 [ Previous Devotionals ] Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed — in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the …

Read More »

Ảnh Đẹp 13

Read More »

Tấm Lòng Hướng Về Quê Nhà

    Tấm Lòng Hướng Về Quê Nhà Nê-hê-mi 1:1-11 “Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi biết được gì về tình …

Read More »