Monthly Archives: May 2017

Bài giảng Mục sư Chu Thế Hiển: Nghe Lời Chúa

Read More »

THI THIêN 128

THI THIêN 128 huongdiministries   Chúng ta có vẻ ngạc nhiên khi con trẻ không noi theo tấm gương tin kính Chúa của cha mẹ. Tương tự, chúng ta cũng không nghĩ rằng một người tận hiến sâu sắc với Chúa lại bước ra từ một gia đình không có …

Read More »

Sức Mạnh Chiến Thắng

Sức Mạnh Chiến Thắng Các Quan Xét 3:7-11 “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Ít-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va… khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã làm gì khiến Đức Chúa Trời nổi giận? Họ phải …

Read More »

Just a Touch From ODB: https://ourdailybread.org/

Just a Touch Jesus reached out his hand and touched the man. Matthew 8:3 Kiley leaped at the chance to go to a remote area of East Africa to assist a medical mission, yet she felt uneasy. She didn’t have any medical experience. Still, she could provide basic care. While there, …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 10:12

Verse of the Day for Tuesday, May 2, 2017 [ Previous Devotionals ] Hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. —Proverbs 10:12 Thoughts on Today’s Verse… Our worst tendencies want to repay evil with evil, spite for spite, pettiness with pettiness, and hatred with hatred. God has …

Read More »

Thần Đổi Mới

Thần Đổi Mới I Sa-mu-ên 10:1-10 “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ nhận được lời hứa “sẽ có Thần của Đức Giê-hô-va ngự cùng” để chuẩn bị …

Read More »

Questions for God From ODB: https://ourdailybread.org/

Questions for God Go with the strength you have . . . . I will be with you. nlt Judges 6:14, 16 What would you do if the Lord showed up in the middle of your workday with a message? This happened to Gideon, one of the ancient Israelites. “The angel of …

Read More »

Verse of the Day—1 Peter 3:15

Verse of the Day for Monday, May 1, 2017 [ Previous Devotionals ] But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and …

Read More »