Monthly Archives: June 2017

Sứ Đồ Phao-lô Trước Tòa Công Luận

Sứ Đồ Phao-lô Trước Tòa Công Luận Công-vụ các Sứ-đồ 22:30-23:11 “Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho Ta tại thành Rô-ma thể ấy” …

Read More »

Time to Flourish (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  30/6/2017 Time to Flourish “Sir,” the man replied, “leave it alone for one more year, and I’ll dig around it and fertilize it.” Luke 13:8 Last spring I decided to cut down the rose bush by our back door. In the three years we’d lived in …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 6:33

Verse of the Day for Friday, June 30, 2017 [ Previous Devotionals ] But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. —Matthew 6:33 Thoughts on Today’s Verse… Seek! That is the focus word in this verse. This word is …

Read More »

Phao-lô có mở trường thần học Thần Học Ti-ra-nu?

Phao-lô có mở trường thần học Thần Học Ti-ra-nu?   Công Vụ Các Sứ Đồ 19:9 “Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người (sứ đồ Phao-lô) phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, …

Read More »

Công Dân Nước Trời

Công Dân Nước Trời Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-29 “Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dù người đó chưa thành án, hay sao?” (câu 25). Câu hỏi suy …

Read More »

Faith in Action (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  29/6/2017 Faith in Action Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. James 2:18 As a friend drove to the grocery store, she noticed a woman walking along the side of the road and felt she should turn …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 37:28

Verse of the Day for Thursday, June 29, 2017 [ Previous Devotionals ] For the LORD loves the just and will not forsake his faithful ones. They will be protected forever… —Psalm 37:28 Thoughts on Today’s Verse… God is committed to his people. He loves justice, and those who pursue …

Read More »

Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

    Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?   Giăng 15:16: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.” Câu hỏi: Trong sự cứu rỗi, chúng ta chọn Chúa để được cứu hay Chúa chọn chúng ta để …

Read More »