Monthly Archives: June 2017

Không Có Cớ Khoe Mình

  Không Có Cớ Khoe Mình I Cô-rinh-tô 1:26-31 “Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 28-29). …

Read More »

Five-Finger Prayers (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  27/6/2017 Five-Finger Prayers Pray for each other. James 5:16 Prayer is a conversation with God, not a formula. Yet sometimes we might need to use a “method” to freshen up our prayer time. We can pray the Psalms or other Scriptures (such as The Lord’s Prayer), …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 25:37-40

Verse of the Day for Tuesday, June 27, 2017 [ Previous Devotionals ] “Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 05

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 05 Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đức Chúa Jêsus có một chức vụ giảng đạo và chữa lành trước khi Ngài bước lên thập tự giá và Ngài …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 04

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 04 Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đức Chúa Jêsus có một chức vụ giảng đạo và chữa lành trước khi Ngài bước lên thập tự giá và Ngài …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 03

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 03 Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đức Chúa Jêsus có một chức vụ giảng đạo và chữa lành trước khi Ngài bước lên thập tự giá và Ngài …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 02

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - Huan luyen chua lanh benh tat trong Danh Chua Jesus 02

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 02 Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đức Chúa Jêsus có một chức vụ giảng đạo và chữa lành trước khi Ngài bước lên thập tự giá và Ngài …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 01

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - Huan luyen chua lanh benh tat trong Danh Chua Jesus 01

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 01 Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đức Chúa Jêsus có một chức vụ giảng đạo và chữa lành trước khi Ngài bước lên thập tự giá và Ngài …

Read More »

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại?

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại? I Cô-rinh-tô 1:18-25 “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là người được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Very Good! (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  26/6/2017 Very Good! Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good! Genesis 1:31 nlt Some days seem to have a theme running through them. Recently I had one of those days. Our pastor began his sermon on Genesis 1 …

Read More »