Monthly Archives: June 2017

Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa

Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa Nê-hê-mi 3:3-15 “Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào không tham gia vào công việc xây sửa lại vách tường …

Read More »

Silence (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/6/2017 Silence How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Habakkuk 1:2 Skittish chickens scattered as relief trucks clattered past the weathered huts of the village. Barefoot children stared. Traffic on this rain-ravaged “road” was rare. Suddenly, a walled mansion loomed into …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 18:22

Verse of the Day for Thursday, June 22, 2017 [ Previous Devotionals ] He who finds a wife finds what is good and receives favor from the LORD. —Proverbs 18:22 Thoughts on Today’s Verse… Several great truths are taught us in the opening chapters of the Bible. First, we are …

Read More »

“Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?

  “Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?   Mác 16:17,18: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt …

Read More »

LỜI TIÊN TRI CUỐI CÙNG | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ

Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ Nê-hê-mi 3:1-2 “Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đầu tiên được nhắc trong tiến trình xây sửa …

Read More »

Sharing a Cup of Comfort (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  21/6/2017 Sharing a Cup of Comfort Our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. 2 Corinthians 1:7 A friend mailed me some of her homemade pottery. Upon opening the box, …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 6:20

Verse of the Day for Wednesday, June 21, 2017 [ Previous Devotionals ] My son, keep your father’s commands and do not forsake your mother’s teaching. —Proverbs 6:20 Thoughts on Today’s Verse… So often today, we discount the wisdom of those who have come before us and who want to …

Read More »

Sunday Praise and Worship – June 04, 2017 (Morning)

Read More »

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?   Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 22:1 “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, …

Read More »