Monthly Archives: July 2017

Ân Tứ Nói Tiếng Lạ. (Bài 2)

Ân Tứ Nói Tiếng Lạ. (Bài 2)   Trần Đình Tâm   Nói tiếng lạ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô dùng rất nhiều câu trong I Cô-rinh-tô 14 để giải luận về ân tứ nói tiếng lạ (bản dịch truyền thống). Theo nguyên ngữ Hy-lạp, “tiếng lạ” trong …

Read More »

Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít

Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít Công-vụ Các Sứ-đồ 24:1-21 “Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14). Câu …

Read More »

A “New Man” (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  31/7/2017 A “New Man” Continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. Colossians 1:23 As a group of teenagers visited a home for the elderly in Montego Bay, Jamaica, one young woman noticed a lonely …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 31:1

Verse of the Day for Monday, July 31, 2017 [ Previous Devotionals ]   In you, O LORD, I have taken refuge; let me never be put to shame; deliver me in your righteousness. —Psalm 31:1 Thoughts on Today’s Verse… When all the clutter is stripped away, what is your real hope? When …

Read More »

Xin Chớ Đoán Phạt Con

Xin Chớ Đoán Phạt Con Gióp 10:1-7 “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử …

Read More »