Monthly Archives: August 2017

XÂY DỰNG HỘI THÁNH-XÂY CẤT NHÀ THỜ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Gia Đình Phục Vụ Chúa

Gia Đình Phục Vụ Chúa Giô-suê 24:14-15 “…Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê khuyên người Ít-ra-ên làm gì? Ông đưa ra thách thức nào cho họ? Ông khẳng định điều gì về ông và gia đình ông? Người …

Read More »

If Only . . . (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  11/8/2017 If Only . . . Lord, if you had been here, my brother would not have died. John 11:32 As we exited the parking lot, my husband slowed the car to wait for a young woman riding her bike. When Tom nodded to indicate she …

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:11

Verse of the Day for Friday, August 11, 2017 [ Previous Devotionals ]   And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit, who lives in you. —Romans …

Read More »

Để Có Một Gia Đình Viên Mãn

Để Có Một Gia Đình Viên Mãn Cô-lô-se 3:18-21 “Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu; con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, khác nào những chồi ô-li-ve” (Thi Thiên 128:3). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa dạy gì về trách nhiệm và nghĩa …

Read More »

Our Father’s Face (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  10/8/2017 Our Father’s Face Restore us, O God; make your face shine on us, that we may be saved. Psalm 80:3 I remember my father’s face. It was hard to read. He was a kind man, but stoic and self-contained. As a child, I often searched …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 84:11

Verse of the Day for Thursday, August 10, 2017 [ Previous Devotionals ]   For the LORD God is a sun and shield; the LORD bestows favor and honor; no good thing does he withhold from those whose walk is blameless. —Psalm 84:11 Thoughts on Today’s Verse… These promises are made to the …

Read More »

Ảnh Hưởng Tốt

Ảnh Hưởng Tốt Ru-tơ 1:6-18 “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức …

Read More »

The Heart of Christ (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  9/8/2017 The Heart of Christ Please forgive their sin—but if not, then blot me out of the book you have written.  Exodus 32:32 An Australian journalist who spent 400 days in an Egyptian jail expressed mixed emotions when he was released. While admitting his relief, he …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 103:8

Verse of the Day for Wednesday, August 9, 2017 [ Previous Devotionals ]   The LORD is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. —Psalm 103:8 Thoughts on Today’s Verse… God is holy, righteous, and just. But, as important as these qualities are, he reveals them within his compassion, graciousness, patience, …

Read More »