Monthly Archives: August 2017

Verse of the Day—Romans 8:28

Verse of the Day for Monday, August 28, 2017 [ Previous Devotionals ]   And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. —Romans 8:28 Thoughts on Today’s Verse… Bad stuff happens in life. Satan has a …

Read More »

Cảm Thông Với Người—Gióp 11:1-4

Cảm Thông Với Người Gióp 11:1-4 “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan” (Rô-ma 12:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Earnestly Searching (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  27/8/2017 Earnestly Searching You will be called Sought After, the City No Longer Deserted. Isaiah 62:12 Every Saturday our family lines the edges of the racecourse to cheer on my daughter as she runs with her high school cross-country team. After crossing the finish line, the …

Read More »

Verse of the Day—1 John 2:27

Verse of the Day for Sunday, August 27, 2017 [ Previous Devotionals ]   As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit — …

Read More »

TỘI LỖI CHƯA ĐƯỢC ĐẦY DẪY | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

God Will Show You His Will Dr Charles Stanley

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm   Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta …

Read More »

HÃY GIỮ MÃI TÌNH YÊU BAN ĐẦU – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 6, 2017

Read More »

Cuộc Đời Trong Tay Chúa — Công-vụ Các Sứ-đồ 25:13-22

Cuộc Đời Trong Tay Chúa Công-vụ Các Sứ-đồ 25:13-22 “Ạc-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tổng đốc Phê-tu đã tường trình vụ án Phao-lô với Vua Ạc-ríp-ba như thế nào? …

Read More »