Monthly Archives: September 2017

HÃY GIỮ LÒNG BÌNH TỊNH TRONG CƠN GIAN TRUÂN – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Đức Chúa Trời yêu thương

Read More »

3 bí quyết để biết ý muốn của Đức Chúa Trời

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:16 – Tinh Thần Cảm Tạ Và Cầu Thay | Đèn Soi Bước 15

Read More »

Đấng Sống Đang Hành Động–Công-vụ Các Sứ-đồ 26:9-19

Đấng Sống Đang Hành Động Công-vụ Các Sứ-đồ 26:9-19 “Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì Ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng …

Read More »

New: Inside and Out–John 3:3

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  30/9/2017   New: Inside and Out No one can see the kingdom of God unless they are born again. John 3:3 A few years ago a publisher made a big mistake. A book had been on the market for several years, so it was time …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 119:30

Verse of the Day for Saturday, September 30, 2017 [ Previous Devotionals ]   I have chosen the way of truth; I have set my heart on your laws. —Psalm 119:30 Thoughts on Today’s Verse… Yesterday we made a commitment to follow the Lord Jesus whole-heartedly. Let’s not forget it and slip back …

Read More »

Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi–Công-vụ Các Sứ-đồ 26:1-8

Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi Công-vụ Các Sứ-đồ 26:1-8 “Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những người chết sống lại sao?” (câu 8 BTT). “Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời …

Read More »

Fresh Faith–Hebrews 10:23

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  29/9/2017 Fresh Faith Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Hebrews 10:23 When our son was struggling with heroin addiction, if you had told me God would one day use our experience to encourage other families who …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 10:38-39

Verse of the Day for Friday, September 29, 2017 [ Previous Devotionals ]   And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. —Matthew 10:38-39 Thoughts on Today’s …

Read More »