Monthly Archives: September 2017

Verse of the Day—Matthew 18:20

Verse of the Day for Monday, September 18, 2017 [ Previous Devotionals ]   For where two or three come together in my name, there am I with them. —Matthew 18:20 Thoughts on Today’s Verse… When are friends more than friends? When they gather in the name of Jesus and he meets with …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:3 – Phước Hạnh Chúa Ban | Đèn Soi Bước 3

Read More »

NƯƠNG CẬY NƠI CHÚA Đăng ngày: 17-09-2017

Copy from ONEWAY RADIO Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”. Phân Đoạn Kinh Thánh: Gióp …

Read More »

Nương Cậy Nơi Chúa–Gióp 12:1-6

Nương Cậy Nơi Chúa Gióp 12:1-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông …

Read More »

Removing the Barriers–Philemon 1:16

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  17/9/2017 Removing the Barriers He is very dear to me but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. Philemon 1:16 I saw Mary every Tuesday when I visited “the House”—a home that helps former prisoners reintegrate into …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 23:4

Verse of the Day for Sunday, September 17, 2017 [ Previous Devotionals ]   Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. —Psalm 23:4 Thoughts on Today’s Verse… Death is the …

Read More »

Chỉ Bởi Đức Tin – 16/09 | Phúc Âm đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: Giăng 7:16 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến.” Đấng Christ đã rất cẩn trọng khi đối đáp với kẻ thù nghịch Ngài. Chúa cho họ thấy rằng, Ngài nhận ra họ đang buộc tội …

Read More »

Chén đắng

Read More »

5 PHÚT LÀM NHÀ VẬT LÝ 16-17 // KỊCH ACSIMET // LỚP A12

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:2 | Đèn Soi Bước 2

Read More »