Monthly Archives: September 2017

VHOPE | Ê-phê-sô 1:14 – Đức Thánh Linh – Của Cầm Về Cơ nghiệp Của Chúng Ta | Đèn Soi Bước 13

Read More »

Mục Sư Phong – Người Mới Trong Đấng Christ

Read More »

TÀ GIÁO VÀ VU CÁO (17.09.2017)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:15 – Khởi Đầu Tốt Đẹp Của Hội Thánh Ê-phê-sô | Đèn Soi Bước 14

Read More »

Quyết Không Lùi Bước–Công-vụ Các Sứ-đồ 25:23-27

Quyết Không Lùi Bước Công-vụ Các Sứ-đồ 25:23-27 “Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những người xét xử …

Read More »

The Day I Couldn’t Pray– Romans 8:26

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  28/9/2017 The Day I Couldn’t Pray The Spirit himself intercedes for us through wordless groans. Romans 8:26 In November 2015, I learned I needed open-heart surgery. Surprised and a little shaken, I was naturally drawn to think about the possibility of death. Were there relationships …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 119:133

Verse of the Day for Thursday, September 28, 2017 [ Previous Devotionals ]   Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me. —Psalm 119:133 Thoughts on Today’s Verse… God’s word is a light to our dark path in a morally uncertain world. It must be our standard for …

Read More »

SẼ KHÔNG ĐỨNG VỮNG NẾU… (24/09/2017)

Read More »

Đức Chúa Trời – Đấng Tể Trị Tối Cao – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:13 – Được Liên Hiệp Với Đấng Christ | Đèn Soi Bước 12

Read More »