Monthly Archives: September 2017

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời–I Cô-rinh-tô 2:6-9

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời I Cô-rinh-tô 2:6-9 “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »

Clothes for the Climate–Colossians 3:14

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  27/9/2017 Clothes for the Climate Over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Colossians 3:14 While removing the price tag from an item of winter clothing I had purchased, I smiled at these words on the back: “WARNING: …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 10:32

Verse of the Day for Wednesday, September 27, 2017 [ Previous Devotionals ]   The lips of the righteous know what is fitting, but the mouth of the wicked only what is perverse. —Proverbs 10:32 Thoughts on Today’s Verse… How many times have you said just the “wrong” thing? For me, it is …

Read More »

Mục Đích Rao Giảng Phúc Âm — I Cô-rinh-tô 2:3-5

Mục Đích Rao Giảng Phúc Âm I Cô-rinh-tô 2:3-5 “Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn …

Read More »

Hãy Tìm Cầu Sự Hiểu Biết và Khôn Ngoan – Mục Sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Mục Sư Trương Đình Phong – Ai Kêu Cầu Danh Chúa Thì Sẽ Được Cứu

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:12 – Đấng Christ Phải Được Ngợi Khen | Đèn Soi Bước 11

Read More »

From Empty to Full–2 Kings 4:6

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  26/9/2017 From Empty to Full When all the jars were full . . . the oil stopped flowing. 2 Kings 4:6 A popular children’s book tells the story of a poor, country boy who took off his cap to honor the king. An identical hat appeared …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 23:6

Verse of the Day for Tuesday, September 26, 2017 [ Previous Devotionals ]   Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever. —Psalm 23:6 Thoughts on Today’s Verse… God is our Shepherd. Our destiny is tied to …

Read More »

Tìm Về Nhà Cha

Read More »