Monthly Archives: September 2017

Thi Thiên 86

Read More »

Quê Hương Thiên Quốc

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:11 – Mục Đích Chúa Để Người Dự Phần Kế Nghiệp | Đèn Soi Bước 10

Read More »

Thái Độ Rao Giảng Phúc Âm–I Cô-rinh-tô 2:3-5

Thái Độ Rao Giảng Phúc Âm I Cô-rinh-tô 2:3-5 “Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có thái độ thế nào khi rao giảng sứ điệp Phúc Âm? Vì sao ông lại có …

Read More »

Apart but Not Abandoned– Acts 20:32

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  25/9/2017 Apart but Not Abandoned Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up. Acts 20:32 I had a lump in my throat as I said good-bye to my niece on the eve of her move …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 23:5

Verse of the Day for Monday, September 25, 2017 [ Previous Devotionals ]   You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. —Psalm 23:5 Thoughts on Today’s Verse… While the enemy of the righteous may flourish for a season, God …

Read More »

CẦU NGUYỆN LÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TIÊN (24/09/2017)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:9-10 – Mục Đích Chúa Ban Cho Sự Thông Sáng | Đèn Soi Bước 9

Read More »

Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời–Gióp 12:7-11

Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời Gióp 12:7-11 “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khuyên các bạn học hỏi …

Read More »

Living in Tents– Genesis 12:8

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  24/9/2017 Living in Tents From there he went on towards the hills east of Bethel and pitched his tent. Genesis 12:8 Growing up in Minnesota, a place known for its many beautiful lakes, I loved to go camping to enjoy the wonders of God’s creation. …

Read More »