Monthly Archives: September 2017

Verse of the Day—Proverbs 10:24

Verse of the Day for Sunday, September 24, 2017 [ Previous Devotionals ]   What the wicked dreads will overtake him; what the righteous desire will be granted. —Proverbs 10:24 Thoughts on Today’s Verse… The wicked fear the triumph of goodness, holiness, and righteousness. They fear not being in control. They fear death …

Read More »

Mục Sư Phong – Hãy Xin Sẽ Được, Hãy Tìm Sẽ Gặp

Read More »

Ơn Ngài và được đặt đúng chổ

Read More »

NHÌN LÊN THẬP GIÁ — Mục Sư Trần Văn Trọng

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:8 – Sự Khôn Sáng Được Ban Cho Trong Sự Cứu Chuộc | Đèn Soi Bước 8

Read More »

Sự Lừa Dối Thuộc Linh–Giê-rê-mi 6:6-15

  Sự Lừa Dối Thuộc Linh Giê-rê-mi 6:6-15 “…từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối. Họ rịt vít thương cho dân Ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! mà không bình an chi hết” (câu 13b-14). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

What Simon Said–Luke 5:5

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  23/9/2017 What Simon Said Simon answered, . . . “But because you say so, I will let down the nets.” Luke 5:5 A man named Refuge Rabindranath has been a youth worker in Sri Lanka for more than ten years. He often interacts with the youth …

Read More »

Verse of the Day—Luke 9:23

Verse of the Day for Saturday, September 23, 2017 [ Previous Devotionals ]   Then he said to them all: “If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.” —Luke 9:23 Thoughts on Today’s Verse… Offering ourselves to God isn’t easy because it …

Read More »

TÀ GIÁO VÀ VU CÁO (17.09.2017)

Read More »

ĐỒNG MINH HITLER sứ điệp ngày 10/ 09 / 2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »