Monthly Archives: October 2017

Thanh Linh p2

Read More »

Mục sư Lê Kim Duyệt: Sự Truyền Giáo (phần 1)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:7 – Được Trở Nên Kẻ Giúp Việc Tin Lành | Đèn Soi Bước 44

Read More »

Khởi Đầu Hành Trình Đến La Mã–Công-vụ Các Sứ-đồ 27:1-8

Khởi Đầu Hành Trình Đến La Mã Công-vụ Các Sứ-đồ 27:1-8 “Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình, và được họ lo việc mình” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đi đến …

Read More »

Unraveling the Mysteries

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  30/10/2017 Unraveling the Mysteries   I gain understanding from your precepts; therefore I hate every wrong path. Psalm 119:104 I have always enjoyed the wit and insight of Peanuts creator, Charles Schulz. One of my favorite cartoons drawn by him appeared in a book about young people …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 32:7

Verse of the Day for Monday, October 30, 2017 [ Previous Devotionals ]   You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. —Psalm 32:7 Thoughts on Today’s Verse… Out of the attacks of evil come the victories of God and the victory chants …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:6 – Nội Dung Của Những Sự Mầu Nhiệm | Đèn Soi Bước 43

Read More »

Sống Sáng Danh Chúa Trong Nghịch Cảnh–Gióp 14:1-6

  Sống Sáng Danh Chúa Trong Nghịch Cảnh Gióp 14:1-6 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận định thế nào về …

Read More »

Trust Tally–Deuteronomy 1:21

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  29/10/2017 Trust Tally See, the Lord your God has given you the land. . . . Do not be afraid; do not be discouraged. Deuteronomy 1:21 Before my husband and I surrendered our lives to Christ, we seriously considered divorce. But after committing to love and obey …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 6:12

Verse of the Day for Sunday, October 29, 2017 [ Previous Devotionals ]   For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. —Ephesians 6:12 Thoughts on Today’s …

Read More »