Monthly Archives: October 2017

Sự Ăn Năn và Đức Tin Thật–Công-vụ Các Sứ-đồ 26:19-23

Sự Ăn Năn và Đức Tin Thật Công-vụ Các Sứ-đồ 26:19-23 “Nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các Dân Ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng …

Read More »

God Provides–Proverbs 12:11

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  27/10/2017 God Provides Those who work their land will have abundant food. Proverbs 12:11 Outside my office window, the squirrels are in a race against winter to bury their acorns in a safe, accessible place. Their commotion amuses me. An entire herd of deer can …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 6:10

Verse of the Day for Friday, October 27, 2017 [ Previous Devotionals ]   Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. —Ephesians 6:10 Thoughts on Today’s Verse… Some of our strength to fight evil comes from our experiences in the past, from the encouragement of others, and from our …

Read More »

HÃY QUẢN TRỊ CHÍNH MÌNH – Mục sư Nguyễn Phi hùng

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Ê-li-sê

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:2 – Người Quản Gia Biết Vị Trí Công Việc | Đèn Soi Bước 40

Read More »

Đạo của Sự Mầu Nhiệm–I Cô-rinh-tô 2:6-9

Đạo của Sự Mầu Nhiệm I Cô-rinh-tô 2:6-9 “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: “Mầu nhiệm” trong …

Read More »

Exceedingly Better–1 Chronicles 17:12

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  26/10/2017   Exceedingly Better He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne forever. 1 Chronicles 17:12 My birthday is the day after my mother’s. As an adolescent, I would scramble to think of a gift that …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 5:15-16

Verse of the Day for Thursday, October 26, 2017 [ Previous Devotionals ]   Be very careful, then, how you live — not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. —Ephesians 5:15-16 Thoughts on Today’s Verse… Even though we are God’s holy children, we …

Read More »

TÌNH YÊU THƯƠNG TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT (26.02.2017)

Read More »