Monthly Archives: November 2017

Từ Sợ Hãi Đến Vững Lòng–Công-vụ Các Sứ-đồ 27:20-26

Từ Sợ Hãi Đến Vững Lòng Công-vụ Các Sứ-đồ 27:20-26 “Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những ngươi cùng đi biển với ngươi. Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta …

Read More »

Imperfect, Yet Loved– Romans 5:8

  Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 30/11/2017 Imperfect, Yet Loved God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 In Japan, food products are immaculately prepared and packaged. Not only must they taste good but they must look good too. …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 31:30

Verse of the Day for Thursday, November 30, 2017 [ Previous Devotionals ]   Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised. —Proverbs 31:30 Thoughts on Today’s Verse… Want to find a really good woman? Look for one that honors and reveres the …

Read More »

Sự Sống Là Quý Nhất–Công-vụ Các Sứ-đồ 27:13-20

Sự Sống Là Quý Nhất Công-vụ Các Sứ-đồ 27:13-20 “Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba,chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển” (câu 18-19). Câu hỏi suy ngẫm: Mọi …

Read More »