Monthly Archives: December 2017

Mục sư Andrew Hòa | CHÚA LÀM NHỮNG VIỆC LỚN CHO CHÚNG TA – Lời hứa 2017 (1-1-2017)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cách Cư Xử Của Cơ Đốc Nhân Trong Thời Kỳ Sau Rốt

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 5:2 – Hãy Bước Đi Trong Sự Yêu Thương | Đèn Soi Bước 88

Read More »

Đừng Quên Điều Chúa Làm–Nê-hê-mi 7:66-73

Đừng Quên Điều Chúa Làm Nê-hê-mi 7:66-73 “Ta sẽ nhận các ngươi làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô” (Xuất Ê-díp-tô …

Read More »

With God’s Help– Joshua 14:10–11

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  14/12/2017 With God’s Help So here I am today, eighty-five years old! . . . I’m just as vigorous to go out to battle now as I was then. Joshua 14:10–11 As I’ve grown older, I’ve noticed more joint pain, especially when cold weather hits. …

Read More »

Verse of the Day—Romans 14:5

Verse of the Day for Thursday, December 14, 2017 [ Previous Devotionals ]   One man considers one day more sacred than another; another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. —Romans 14:5 Thoughts on Today’s Verse… So often we let personal preference, peer pressure, …

Read More »

Muc Su Phong : ĐIÊU CHÚA ĐÒI HỎI

Read More »

Tren Duong Theo Chua – Muc Su Dang Quy The

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 5:1 – Hãy Bắt Chước Đức Chúa Trời | Đèn Soi Bước 87

Read More »

Phục Vụ Theo Ân Tứ Chúa Cho–Nê-hê-mi 7:39-65

Phục Vụ Theo Ân Tứ Chúa Cho Nê-hê-mi 7:39-65 “Người ta sẽ gọi chúng nó là Dân Thánh, tức những Kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 62:12a). Câu hỏi suy ngẫm: Danh sách kiểm tra dân số này chủ yếu ghi lại những thành phần nào trong con dân …

Read More »