Monthly Archives: December 2017

Đức Chúa Trời và Sự Nên Thánh. MS Hứa Trung Tín. HTTL Việt Nam Sacramento .10/22/2017

Read More »

ĐIỀU CẦN LÀM TRONG GIA ĐÌNH – Sứ điệp – MS David Tấn Mai

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 5:22 – Vợ Phải Vâng Phục Chồng | Đèn Soi Bước 105

Read More »

Giàu Có Nơi Đức Chúa Trời–Lu-ca 12:13-21

Giàu Có Nơi Đức Chúa Trời Lu-ca 12:13-21 “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong …

Read More »

Faith-Building Memories–Lamentations 3:23

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  31/12/2017 Faith-Building Memories Great is your faithfulness. Lamentations 3:23 As I stepped into the music-filled sanctuary, I looked around at the crowd that had gathered for a New Year’s Eve party. Joy lifted my heart with hope, as I recalled the prayers of the previous …

Read More »

Verse of the Day—John 3:3

Verse of the Day for Sunday, December 31, 2017 [ Previous Devotionals ]   In reply Jesus declared, “I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again.” —John 3:3 Thoughts on Today’s Verse… “Fast away the old year passes…” But we can be new …

Read More »

BIẾN HÓA CUỐI CÙNG Sứ điệp Ngày 03 / 12 / 2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Định kiến

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 5:21 – Tinh Thần Vâng Phục Nhau | Đèn Soi Bước 104

Read More »

Đức Chúa Trời Bảo Vệ–Công-vụ Các Sứ-đồ 27:39-44

Đức Chúa Trời Bảo Vệ Công-vụ Các Sứ-đồ 27:39-44 “Bấy giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô, nên ngăn trở nghị định đó” (câu 42-43). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao …

Read More »