Monthly Archives: January 2018

Hai Lối Sống 2– CAIN VÀ ABEL: “CÓ ĐƯỢC” VÀ “HƯ KHÔNG”

Hai Lối Sống 2– CAIN VÀ ABEL: “CÓ ĐƯỢC” VÀ “HƯ KHÔNG” SỰ TRANH ĐẤU GIỮA HAI ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA NHÂN LOẠI Trong sứ điệp đầu tiên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã mô tả hai lối sống trong sự sáng tạo của Ngài. Hai lối sống này …

Read More »

Sermon-Khi Đức Thánh Linh Hành Động-MS Hồ Hiếu Hạ-Sunday May31-2015

Read More »

Tin Lành Cho Muôn Dân – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:13 – Hãy Mang Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời | Đèn Soi Bước 123

Read More »

Yêu Chúa Và Vâng Giữ Lời Chúa –Giăng 14:15; 

Yêu Chúa Và Vâng Giữ Lời Chúa Giăng 14:15;  “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta” (câu 21). …

Read More »

Dealing with Delay–Genesis 45:8

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  18/1/2018 Dealing with Delay So then, it was not you who sent me here, but God. Genesis 45:8 A global computer system outage causes widespread flight cancellations, stranding hundreds of thousands of passengers at airports. During a winter storm, multiple auto accidents close major highways. …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 10:13

Verse of the Day for Thursday, January 18, 2018 [ Previous Devotionals ]   No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out …

Read More »

Sermon_Quyền Lực Của Kinh Thánh_Ms Hồ Hiếu Hạ_Sunday-09-25-2016

Read More »

7 Bước Để Cầu Nguyễn Hiệu Quả – Mục sư Dương Đình Nguyện

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:10 – Phải Mạnh Dạn Trong Chúa | Đèn Soi Bước 122

Read More »