Monthly Archives: February 2018

Được Cứu Ra Khỏi Nước–Xuất Ê-díp-tô Ký 1:22-2:10

Được Cứu Ra Khỏi Nước Xuất Ê-díp-tô Ký 1:22-2:10 Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con, và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Em bé Môi-se được …

Read More »

Lost but Found–Luke 15:6 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  28/2/2018 Lost but Found Rejoice with me; I have found my lost sheep. Luke 15:6 When we discovered that my mother-in-law had gone missing while shopping with a relative, my wife and I were frantic. Mom suffered from memory loss and confusion, and there was …

Read More »

Verse of the Day—2 Timothy 1:7

Verse of the Day for Wednesday, February 28, 2018 [ Previous Devotionals ]     God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. —2 Timothy 1:7 Thoughts on Today’s Verse… Power! We like that concept. When it is godly power, might does …

Read More »