Monthly Archives: March 2018

Trông Đợi 15-10-2017 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

NGƯỜI ĐẮC THẮNG – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Read More »

Relationship with the Holy Spirit; John Bevere

Read More »

Choosing Which Doors You’ll Walk Through with Rick Warren

https://youtu.be/5ern-ZrfbTQ

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:95-96 – Kết Quả Của Người Tập Chú Vào Lời Chúa | Đèn Soi Bước 185

Read More »

Tấn Tới Hay Thụt Lùi?–Giê-rê-mi 7:21-24

Tấn Tới Hay Thụt Lùi? Giê-rê-mi 7:21-24 “Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành” (Hê-bơ-rơ 6:1a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đáp ứng thế nào trước mệnh lệnh Chúa đã truyền cho họ …

Read More »

Walking on Water–Matthew 14:27

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  21/3/2018 Walking on Water Jesus immediately said to them: “Take courage! It is I. Don’t be afraid.” Matthew 14:27 During an especially cold winter, I ventured out to Lake Michigan, the fifth largest lake in the world, to see it frozen over. Bundled up on …

Read More »

Verse of the Day—Jeremiah 17:7-8

Verse of the Day for Wednesday, March 21, 2018 [ Previous Devotionals ]   Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; …

Read More »

Sự Vâng Lời 21-05-2017 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI BẤT LỰC ? Sứ điệp 18 / 03 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »