Monthly Archives: April 2018

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI VẪN SỐNG (01/04/2018)

Read More »

Hãy thoả lòng trong hoạn nạn_180107

Read More »

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 03 – Jerusalem Trong Ý Chúa (15 – 01 – 2017) – Hội Thánh Khởi Đầu Mới 2014

Read More »

Transformed: Change Your Life By Changing Your Mind with Pastor Rick Warren

Read More »

Khi Đánh Mất Lẽ Thật –Giê-rê-mi 7:28-31

Khi Đánh Mất Lẽ Thật Giê-rê-mi 7:28-31 “Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng Danh Ta, để làm cho ô uế” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Việc làm nào bày tỏ …

Read More »

Anywhere–Jeremiah 2:2 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  21/4/2018 Anywhere I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me and followed me through the wilderness. Jeremiah 2:2 As I flipped through a box of my old wedding photographs, my fingers stopped at a picture of my husband and …

Read More »

Verse of the Day—John 10:28-30

Verse of the Day for Saturday, April 21, 2018 [ Previous Devotionals ]   Jesus said, “I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out …

Read More »

Rick Warren Sermons – Pass The Test Of God

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Năm Mới – Lối Sống Mới – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng –Giê-rê-mi 7:26-28

Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng Giê-rê-mi 7:26-28 “Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó” (câu 28). Câu hỏi …

Read More »