Monthly Archives: June 2018

7 Principles for Rebuilding Your Life – Week 1 – Tom Holladay

Read More »

NÊN HAY KHÔNG NÊN HOÀI NGHI (17/06/2018)

Read More »

BÌNH AN THẬT – THẬT BÌNH AN (24/06/2018)

Read More »

Lẽ Thật –Gióp 22:1-11

Lẽ Thật Gióp 22:1-11 Câu gốc: “Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” (I Giăng 2:21). Câu hỏi suy ngẫm: Ông …

Read More »

A Friend’s Comfort (Anh & Việt) ngày 24/6/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 24/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—2 Thessalonians 3:3

Verse of the Day for Sunday, June 24, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Lord is faithful, and he will strengthen and protect you from the evil one. —2 Thessalonians 3:3 Thoughts on Today’s Verse… It’s amazing to me how Satan knows our “silver bullet sins” — those sins that can especially …

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HÃY VỮNG LÒNG BỀN CHÍ, CHỚ RUN SỢ

Read More »

Christine Caine Passion Update April 8, 2018 : A Breaking Point of Your Life

Read More »

Expect The Best And Plan For The Worst with Tom Holladay and Sam Yoon

Read More »

Sự Khôn Ngoan Thật –Giê-rê-mi 8:4-9

Sự Khôn Ngoan Thật Giê-rê-mi 8:4-9 Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 111:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết …

Read More »